Mahidol Science SDGs highlights

Latest Stories

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café: Astrophysics and Space Science Projects in Korea and Thailand สร้างการรับรู้โครงการดาราศาสตร์ฟิสิกส์และอวกาศในเกาหลี-ไทย

การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบของระยะห่างจากชุมชนต่อสถานภาพและการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมด้วยกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่เป้าหมายขยายงานอนุรักษ์ ลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เพื่อการวางแผนและประเมินการอนุรักษ์

“ผำ” พืชจิ๋วพื้นบ้าน อาหารแห่งอนาคตสู้วิกฤตด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดเหลือทิ้ง มุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Archives

THE 17 GOALS :

ผลงานวิจัย (ทุกประเภท) ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2019-2021 จำแนกตามเป้าหมาย SDGs จากฐานข้อมูล Scopus

ผลงานวิจัย (ทุกประเภท) ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2019-2021 จำแนกตามเป้าหมาย SDGs จากฐานข้อมูล Scopus
ผลงานวิจัย (ทุกประเภท) ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2019-2021 จำแนกตามเป้าหมาย SDGs จากฐานข้อมูล Scopus