logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัด Mahidol Science Innovation & Entrepreneur Day 2023 เปิดโอกาส พร้อมมอบโล่เชิดชูผู้ถือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษา ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มโอกาสสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และ Spin-off จากมหาวิทยาลัย

คณะวิทย์ ม.มหิดล ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม จัดเสวนาพิเศษ Nobel Prize in Mahidol Science Cafe Vol.2: “การค้นพบและการสังเคราะห์ควอนตัมดอท คำตอบสำคัญของนาโนเทคโนโลยี”

คณะวิทย์ ม.มหิดล เดินหน้าหารือ University of Technology Sydney (UTS) เครือรัฐออสเตรเลีย สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University Technology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย หารือสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัย

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการ “Field study program: Bioresources and Environment” เปิดโอกาสนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย กระชับความสัมพันธ์ด้านวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น

คณะวิทย์ ม.มหิดล ร่วมขบวน The Principia และภาคีเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย จัดกิจกรรมในงาน Science Communication Festival 2023

คณะวิทย์ ม.มหิดล เชิญกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ หารือโอกาสสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงงานวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีนานาชาติ

 โครงการจัดซื้อตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “SCGC-Mahidol Science Symposium Day 2: Advanced Functional Materials for the Future” ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับ SCGC สร้างOpen Innovation เพื่อพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนและวัสดุอัจฉริยะ

คณะวิทย์ ม.มหิดล ลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือด้านวิชาการกับสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา และสถาบันวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการ“สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ครั้งที่ 5

คณะวิทย์ ม.มหิดล หารือ JETRO มองหาโอกาสสร้างความร่วมมือเพื่อทางวิชาการด้านวิชาการงานวิจัย และการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรม จับคู่ Startup กับเอกชนสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเทศไทย-ญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café “Equal Life, Equal Love” ชีวิตเท่าเทียมเมื่อความรักเท่ากัน“ ส่งท้าย Pride Month

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Science Research Forum หัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ในโลกปัญญาประดิษฐ์และปัญญาประดิษฐ์ในโลกวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยร่วมกับคณะผู้แทนจาก Technological and Higher Education Institute of Hong Kong

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Science Research Forum หัวข้อเรื่อง “Low-Cost Intelligent Sensor Interfaces for Food, Healthcare and Agriculture”

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 24 เปิดโอกาสนักศึกษา ป.ตรี แสดงศักยภาพด้านวิชาการ พัฒนาความสามารถการสื่อสารงานวิจัยในระดับสากล

คณะวิทย์ ม.มหิดล จับมือพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมพาคนกรุงร่วม ‘ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง 2566’ City Nature Challenge 2023 พร้อม 450 เมืองทั่วโลก เชื่อมโยงคนเมืองกับระบบนิเวศชุมชน และมอบรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 เชิดชูคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Science Research Forum หัวข้อเรื่อง “INDUSTRY TREND & FORESIGHT FOR MATERIAL DEVELOPMENT” ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยกับ SCGC เพื่อพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนและเป็นอัจฉริยะในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Fundamental Biosafety for BSL-2 (ภาคภาษาไทย)” เสริมความรู้และทักษะการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

iNT ร่วมกับคณะวิทย์ ม.มหิดล ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว ให้แก่ บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จํากัด เตรียมพร้อมบุกตลาดไทยและยุโรป

ภาควิชาจุลชีววิทยา และกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรม คณะวิทย์ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทเมอร์ค ประเทศไทย จัดอบรม ‘From Fundamental to Advanced Technologies in Cell Culture Techniques and Applications’ เสริมทักษะเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะวิทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือระหว่าง “PTT Innovation Institute x Mahidol Science” ครั้งที่ 2 เปิดเวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมองด้านงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ปั้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะวิทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยร่วมกับ National Taiwan Normal University (NTNU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะวิทย์ ม.มหิดล เปิดบ้านจัดกิจกรรม International Pi Day ฉลอง International Day of Mathematics เปิดโอกาสนักเรียน ม.ปลาย เสริมสร้างทักษะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และนักคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล พร้อมแนะนำอาชีพสุดรุ่งของคนชอบเรียนเลข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café ไขความลับแก่นโลก ตอบข้อสงสัยกรณีแก่นโลกหยุดหมุนและหมุนย้อนกลับ รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ

สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัด Mahidol Science Research Forum “รู้ก่อนแย่ แก้ก่อนสาย !!! จริยธรรมการทำวิจัยในคนและสัตว์ เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

คณะวิทย์ มหิดล จับมือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการ “Mahidol Science Lifelong Academy” ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่าย “MAS Camp” ครั้งที่ 33 เปิดบ้านคณะวิทย์ พญาไท – ศาลายา ต้อนรับน้อง ม.ปลาย แนะแนวการศึกษาต่อในธีมนักเวทฝึกหัดสุดสร้างสรรค์