logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับ Macquarie University ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Activity Photo

21 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และนักวิเทศสัมพันธ์ จากงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย นำโดย Prof. Lucy Marshall, Executive Dean of the Faculty of Science and Engineering, Dr. Katrina Sealey, Faculty of Science and Engineering Executive Director และ Mr. Matt Monkhouse, Director, Southeast Asia & Eurasia ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อแนะนำหน่วยงานและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ พร้อมกับพูดคุยหารือถึงความสนใจและความเป็นไปได้ในการสถาปนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อหาจุดร่วมปูทางสู่ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น ณ ห้องประชุม OSM2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo

Macquarie University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือรัฐออสเตรเลีย ที่ได้รับการจัดอันดับจาก QS Rankings 2024 และ Times Higher Education Rankings 2024 ให้เป็น 1% ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ซึ่ง Macquarie University ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิ การวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research) และการผลักดันงานวิจัยไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Translational Research)  รวมไปถึงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research)  ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยมีความร่วมมือระหว่างสถาบันในลักษณะการร่วมทำวิจัยระยะสั้น (Research Internship) โดยส่งนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์เดินทางไปร่วมโครงการนักศึกษาแลกแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำการวิจัย ณ Macquarie University มาแล้ว

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้นำเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ในภาพรวม พร้อมกับนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะข้อมูลหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศภายในคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ และความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์กับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยจากนานาชาติ พร้อมทั้งแสดงภาพสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพร้อมรองรับนักศึกษาจากนานาชาติ และได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยในรูปแบบ Cotutelle และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Joint Workshop)  ซึ่งทั้งสองสถาบันมีความสนใจร่วมกัน รวมถึงทุนวิจัยโครงการ Macquarie University – Mahidol University Seed Grant 2024 ซึ่งเปิดโอกาสให้กับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ

Activity Photo
Activity Photo

การหารือครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบันที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และทุนการวิจัยร่วมในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา ให้ได้สัมผัสประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติ และยกระดับการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากลในอนาคต

ภาพข่าว : https://science.mahidol.ac.th/news/march2567-21/