logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดเหลือทิ้ง มุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MAHIDOL SCIENCE : INSPIRING THE FUTURE เปิดเวทีเสวนาพิเศษ FROM BASIC SCIENCE TO BUSINESS MANAGEMENT เล่าประสบการณ์เด็กวิทย์บนเส้นทางอาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมมอบทุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เสวนาหลักสูตรกู้โลก Sustainable Development Goals บทบาทของภาคการศึกษากับการผลิตบุคลากรเพื่อโลกอนาคตตาม SDG 8

การพัฒนาวิธีตรวจไวรัส Scale Drop Disease Virus (SDDV) และ Lates calcarifer herpes virus (LCHV) ซึ่งก่อโรคในปลากะพงขาว

เทคโนโลยีการตรวจโรคกุ้งและปลาอัจฉริยะ โดยศึกษาโรคไวรัสเมกะโลไซติไวรัสชนิดไอเอสเคเอ็นวีซึ่งเป็นภัยแฝงก่อโรคในปลานิลและปลากะพงขาว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจโรคและการป้องกันโรค

การพัฒนาเทคโนโลยีสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ในการใช้ควบคุมโรคกุ้งอย่างยั่งยืน