logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนาวิธีตรวจไวรัส Scale Drop Disease Virus (SDDV) และ Lates calcarifer herpes virus (LCHV) ซึ่งก่อโรคในปลากะพงขาว

ปลากะพงขาว เป็นปลาน้ำกร่อยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ปัญหาการระบาดของเชื้อก่อโรค คือ สิ่งที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงขาวมักประสบอยู่เสมอ ซึ่งโรคไวรัส Scale Drop Disease Virus (SDDV) และ Lates calcarifer herpes virus (LCHV) เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกร โดยทำให้ผลผลิตของปลากะพงขาวลดลง แต่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยเพื่อเฝ้าระวังจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะข่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ จึงพัฒนาการตรวจไวรัส SDDV และ LCHV ด้วยเทคนิค qPCR และทดสอบหาวิธีการเก็บชิ้นเนื้อจากตัวอย่างปลาเพื่อนำมาตรวจไวรัส SDDV โดยไม่ต้องฆ่าปลา โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. (ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน และคณะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)  มหาวิทยาลัยบูรพา (จันทบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ James Cook University (Singapore) ได้ถ่ายทอดวิธีการตรวจ SDDV และ LCHV ให้กรมประมงไทย กรมประมงมาเลเซีย, ม.บูรพา, สำนักงานอาหารและสัตว์แห่งประเทศสิงคโปร์, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (India), James Cook University (Singapore)