logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “SCGC-Mahidol Science Symposium Day 2: Advanced Functional Materials for the Future” ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับ SCGC สร้างOpen Innovation เพื่อพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนและวัสดุอัจฉริยะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฏิบัติการหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และหลักสูตรดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมซ้อมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 เตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การพัฒนาวัสดุเพอรอฟสไกต์แบบไร้สารตะกั่วเพื่อใช้เป็นวัสดุพลังงานหรือเซนเซอร์ทางการแพทย์

การสำรวจและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บความร้อนใต้พิภพ จากการสำรวจด้วยวิธีแมกนีโตเทลลูริก ณ น้ำพุร้อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย