logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลองประจำปี 2567 ตามแนวทางมาตรฐานสากล AAALAC International”

          ในวันพฤหัสดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลองประจำปี 2567 ตามแนวทางมาตรฐานสากล AAALAC International” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำนักวิจัยผู้ใช้สัตว์ทดลอง เวลา 09:00–15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบ่งหัวข้อการอบรมออกเป็น 2 ภาค หัวข้อในภาคเช้ามีดังนี้
• สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• บทบาทของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ตามแนวทางมาตรฐานสากล AAALAC International
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง

• หลักการเกี่ยวกับการเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ สัตวแพทย์ที่ปรึกษา หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์

• การอบรมเกี่ยวกับแนวทางการเขียนโครงการแยกตามประเภทของสัตว์ที่ใช้ แบ่งออกเป็นตามห้องดังนี้
     ห้อง K102 การเขียนโครงการสําหรับหนูแรท หนูเม้าส์ และกระต่าย
โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ สัตวแพทย์ที่ปรึกษา หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์
     ห้อง K122 การเขียนโครงการสําหรับสัตว์นํ้า
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ห้อง K124 การเขียนโครงการสําหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ และสัตว์ป่า
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และหัวข้อการอบรมในภาคบ่ายดังนี้

• การให้บริการของหน่วยสัตว์ทดลอง และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง

• การใช้สัตว์ทดลองในจํานวนที่เหมาะสมตามหลักการทางสถิติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

           โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งภาคเช้าและบ่ายจะได้รับ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ทั้งนี้หน่วยสัตว์ทดลองของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานสัตว์ทดลองจาก AAALAC International เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยนับเป็นหน่วยงานลำดับที่ 8 ของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ก่อนรับการตรวจเยี่ยมจากผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์นั้นเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในระดับสากล

ภาพข่าว : https://science.mahidol.ac.th/news/feb2567-15_01/