การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบของระยะห่างจากชุมชนต่อสถานภาพและการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมด้วยกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่เป้าหมายขยายงานอนุรักษ์ ลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เพื่อการวางแผนและประเมินการอนุรักษ์

อบจ. นนทบุรี เชิญคณาจารย์จาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงปัญหา Climate Change เตรียมร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว สานต่อนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022 พร้อมกับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 ยกย่องผู้ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกรมป่าไม้ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รุกขกรระดับปฏิบัติการ” รุ่นที่ 2

The IX International Scientific and Practical Conference on Biotechnology as an Instrument for Plant Biodiversity Conservation : Biotech 2021

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ”

โครงการศึกษานิเวศของนกเงือก

Non-breeding season records of the Alpine Leaf Warbler Phylloscopus occisinensis