หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลองประจำปี 2567 ตามแนวทางมาตรฐานสากล AAALAC International”

          ในวันพฤหัสดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลองประจำปี 2567 ตามแนวทางมาตรฐานสากล AAALAC International” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำนักวิจัยผู้ใช้สัตว์ทดลอง เวลา 09:00–15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบ่งหัวข้อการอบรมออกเป็น 2 ภาค หัวข้อในภาคเช้ามีดังนี้
• สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• บทบาทของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ตามแนวทางมาตรฐานสากล AAALAC International
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง

• หลักการเกี่ยวกับการเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ สัตวแพทย์ที่ปรึกษา หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์

• การอบรมเกี่ยวกับแนวทางการเขียนโครงการแยกตามประเภทของสัตว์ที่ใช้ แบ่งออกเป็นตามห้องดังนี้
     ห้อง K102 การเขียนโครงการสําหรับหนูแรท หนูเม้าส์ และกระต่าย
โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ สัตวแพทย์ที่ปรึกษา หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์
     ห้อง K122 การเขียนโครงการสําหรับสัตว์นํ้า
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ห้อง K124 การเขียนโครงการสําหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ และสัตว์ป่า
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

และหัวข้อการอบรมในภาคบ่ายดังนี้

• การให้บริการของหน่วยสัตว์ทดลอง และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง

• การใช้สัตว์ทดลองในจํานวนที่เหมาะสมตามหลักการทางสถิติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

           โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งภาคเช้าและบ่ายจะได้รับ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ทั้งนี้หน่วยสัตว์ทดลองของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานสัตว์ทดลองจาก AAALAC International เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยนับเป็นหน่วยงานลำดับที่ 8 ของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ก่อนรับการตรวจเยี่ยมจากผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์นั้นเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในระดับสากล

เขียนข่าว : นายธีรเทพ แก้วมณี
ตรวจสอบโดย : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
ภาพข่าวโดย : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เว็บมาสเตอร์: นายธีรเทพ แก้วมณี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567