ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ใบคำร้อง/แบบฟอร์ม


ใบคำร้อง/แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา

คำร้อง ทั่วไป
คำร้อง ขอลงทะเบียนเพิ่ม-ลด ถอน รายวิชา
คำร้อง ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา (สำหรับ นศ.วิทยาเขตพญาไท)
คำร้อง ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาทุน
ตรวจสอบสถานะการทำใบรับรองการเป็นนศ./นศ.ทุน (หลังขอไปแล้ว 2 วัน ทำการ)
คำร้อง ขอให้ลงนามรับรองการเป็นนักศึกษา
คำร้อง ขอลาพัก-กลับเข้าศึกษา
คำร้อง ลาเรียน
คำร้อง ขอลาออก
คำร้อง ขอเลื่อนสอบ
คำร้อง ขอตรวจผลการศึกษา
• คำร้อง ขอสอบแก้ตัว
คำร้อง ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน มากกว่า 9 หน่วยกิต
คำร้อง ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
คำร้อง ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
แบบฟอร์ม ยืมอุปกรณ์งานการศึกษา
ใบมอบฉันทะ
Request form for Student Resignation
Leave of absence - Reenrollment Request Form
แบบฟอร์ม คำร้องขอเอกสารจากมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม นักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)


แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปประชุมวิชาการภายในประเทศ ทุนโครงการฯ
แบบฟอร์ม ขอเข้าประชุมวิชาการในต่างประเทศ โดยขอรับทุนอื่น
แบบฟอร์ม ขอทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนโครงการฯ
แบบฟอร์ม ขออนุมัติสมัครขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา
แบบฟอร์ม ขอขยายเวลาการศึกษา
แบบฟอร์ม แจ้งสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์ม รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์


ใบคำร้อง นักศึกษาทุน พสวท.

คำร้อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปประชุมวิชาการในประเทศ
คำร้อง ขออนุมัติไปเสนอผลงานในต่างประเทศพร้อมอนุมัติเบิกเงิน
คำร้อง ส่งหลักฐานเคลียร์เงินเสนอผลงานต่างประเทศ
คำร้อง ขออนุมัติไปทำวิจัยในต่างประเทศพร้อมอนุมัติเบิกเงิน
คำร้อง ส่งหลักฐานเคลียร์เงินทำวิจัยต่างประเทศ
คำร้อง ขออนุญาตสมัครสอบรับทุนอื่น/ขออนุญาตรับทุนอื่นแทนทุนพสวท.
คำร้อง แจ้งการสำเร็จการศึกษา/รอศึกษาต่อ/ขอศึกษาต่อ
คำร้อง ขอรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
• คำร้อง ขออนุญาตขยายเวลารับทุน


ใบคำร้อง นักศึกษาทุน ศรีตรังทอง

• คำร้อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปประชุมวิขาการในต่างประเทศ
• คำร้อง ขออนุญาตสมัครสอบรับทุนอื่น/ขออนุญาตรับทุนอื่นแทนทุนศรีตรังทอง
• คำร้อง ขออนุญาตขยายเวลารับทุน
• คำร้อง ขอรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143