ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 026-2-63510-4 ชื่อบัญชี “มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

หรือบริจาคด้วยตนเองที่ งานคลัง และพัสดุ
ห้อง K108 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล