วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทุนอุดหนุนสวัสดิการ อุดหนุนการสอน หรือการวิจัย แก่ข้าราชการและลูกจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เพื่อให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. เพื่อช่วยเหลือครอบครัว บุตรหลานของข้าราชการหรือลูกจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. เพื่อประกอบกิจการที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ (โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนสำคัญ) และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. เพื่อประกอบกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่นๆ เท่าที่เห็นสมควรตามกาละเทศะ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง