ช่องทางรับบริจาค

ร่วมสมทบทุนอุดหนุนการสอน หรือการวิจัย ทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 
สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว บุตรหลานของข้าราชการหรือลูกจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล