ช่องทางรับบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 026-2-63510-4 ชื่อบัญชี “มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

หรือบริจาคด้วยตนเองที่ งานคลัง และพัสดุ
ห้อง K108 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดต่อมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตึกเคมี ห้อง C117
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2015202 / 0823540703 โทรสาร 0-2201-5072
email: scfoundation@mahidol.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/FacultyofScienceFoundation

(เจ้าหน้าที่มูลนิธิ: นางสาวธันย์ชนก จันทร์พวง)

…………………………………………………………………………….

กองทุนบริจาค/มูลนิธิอื่น ๆ :