คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
กรรมการ

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการ

ดร.มีโชค ชูดวง
กรรมการและเหรัญญิก

นายณัฐพล แนวจำปา
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ปี พ.ย. 2561