logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

Activity

วันนี้-8 พ.ย. 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการรับสมัคร

ข้อมูลหลักสูตร/ภาควิชา

Activity

21-22 ต.ค. 2562

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Fundamental Biosafety for BSL-2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สนใจลงทะเบียน ติดต่อ 02-201-5041

รายละเอียด

กิจกรรม

28 ต.ค. 2562

โครงการ "กอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3"

รายละเอียด

เอกสารการสมัคร

กิจกรรม

1-2 พ.ย. 2562

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562

รายละเอียด

กิจกรรม

25 พ.ย. 2562

MUSC-TCU Neuroscience Symposium 2019

The Flavor of Neuroscience

ลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียด

กิจกรรม

25 พ.ย. 2562

เสวนาพิเศษ หัวข้อ Tasteful and Flavorful Neuroscience

รายละเอียด

โปสเตอร์

กิจกรรม

9 พ.ย. 2562

เปิดบ้านชีวเคมี (MUSCBC Open House 2020)

พิเศษ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พ.ย. 2562

ลงทะเบียนออนไลน์

กำหนดการ

กิจกรรม

16-17 พ.ย. 2562

Young Materials Innovator Camp 19

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.4- ม.6 ตั้งแต่วันนี้ - 8 พ.ย. 62

ลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียด

กิจกรรม

29 พ.ย. 2562

MAHIDOL QUALITY FAIR

รายละเอียด

Website

กิจกรรม

2-4 ธ.ค. 2562

The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes

รายละเอียด

Website

Congratulations

Award

ดร.ชญาน์ จันทวสุ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

Award

ศ. ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

Award

นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

Award

รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

Award

รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น

ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความร่วมมือ

12 กันยายน 2562

คณะวิทย์ มหิดล ร่วมมือกับ บ. เวิลด์เทค จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกลิ่นรสอาหาร

รายละเอียด

 


ความร่วมมือ

5-6 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ Osaka University จัด Joint Symposium ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียด

 


ความร่วมมือ

12 กรกฎาคม 2562

A Great Challenge with SPACE-F at MUSC

รายละเอียด

 


ความร่วมมือ

10 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือแนวทางการสร้างหลักสูตรแพทย์แห่งอนาคต

รายละเอียด

 


ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

ติดตามข้อมูลข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย ได้ที่นี่ https://science.mahidol.ac.th/IC/ic_scholaship.html

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย และร้านถ่ายเอกสารเย็บเล่มทำปกหนังสือ ประจำปี 2562 [รายละเอียด]

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ]  สังกัดงานคลังและพัสดุ new
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ new
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา] สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์]  สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี]  สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 62)
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ] สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (วันนี้ถึง 23 ต.ค. 62)
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์]  สังกัดภาควิชาชีวเคมี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์]  สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] สังกัดงานคลังและพัสดุ (วันนี้ถึง 15 ต.ค. 62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์]  สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา] สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา] สังกัดภาควิชาชีววิทยา (วันนี้ถึง 27 ต.ค. 62)
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] สังกัดภาควิชาชีววทิยา (วันนี้ถึง 27 ต.ค. 62)
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา (วันนี้ถึง 30 ธ.ค. 62)

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/scad
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029