logo

Applying to Science, MU

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บเพจ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ TCAS

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Admissions 2021)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Semester 2/2021)

Foreign Students

  • Jul 1 - Oct 31, 2021

นักศึกษาไทย

  • 1 ก.ค.- 31 ต.ค. 2564
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ระบบรับสมัคร
Admission Online for foreigner CLICK HERE

 

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม..

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : kongpon.suk@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วันนี้ถึง 8 ต.ค. 64) new
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาเภสัชวิทยา (วันนี้ถึง 30 ก.ย. 64) new
  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาชีววิทยา

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/scad
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029

Activities @Science, MU

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

กิจกรรม

วันนี้ - 27 ก.ย. 64

Mahidol Science Communicator Award 2021

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้รับรางวัล

รายละเอียด Website

กิจกรรม

วันนี้ - 30 ก.ย. 64

MUSC Navigator

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามัคคุเทศก์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2

รายละเอียด แบบฟอร์ม

กิจกรรม

17-18 พ.ย. 64

16th International Online Mini-Symposium of the Protein Society of Thailand

Website

กิจกรรม

30 พ.ย. 64

Mahidol Quality Fair 2021

Website