logo

Applying to Science, MU

 

หลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี (นานาชาติ) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บเพจ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ TCAS

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Admission 2024)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (Semester 1/2024)

Foreign Students

 • 1 December 2023 - 31 May 2024

นักศึกษาไทย

 • 1 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ระบบรับสมัคร
Admission Online for foreigner CLICK HERE

 


 • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศญี่ปุ่น (รับสมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 2567) รายละเอียด
 • รับสมัครทุนศรีตรังทอง (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รับสมัคร 1 - 20 ก.พ. 2567) รายละเอียด
 • รับสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด l ใบสมัคร
 • ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ รายละเอียด

ข่าวทุนการศึกษา

ดูเพิ่มเติม..

ขั้นตอนการสมัครงาน :

- เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ (E-Recruitment) https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment
- ให้ผู้สมัครงานดำเนินการฝากประวัติและส่งเอกสารสมัครงานผ่านระบบ หากมีเอกสารเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ระบุในท้ายประกาศรับสมัครงานนั้นๆ
- โปรดรอการแจ้งข้อมูลหรือขั้นตอนต่างๆ ผ่านระบบ หรือ หากมีการแจ้งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประสานงานจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครงานผ่าน email ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ E-Recruitment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (วันนี้ถึง 19 ก.ค. 67) new
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] สังกัดงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (วันนี้ถึง 15 ก.ค. 67)
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี (วันนี้ถึง 12 ก.ค. 67)
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา] สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี (วันนี้ถึง 12 ก.ค. 67)
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี] สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ (วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 67)
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] สังกัดงานการศึกษา (วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 67)
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล] สังกัดงานบริหารและธุรการ (วันนี้ถึง 28 มิ.ย. 67)
 •  

 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เชี่ยวชาญทางด้านการเป่าแก้ว)] สังกัดภาควิชาเคมี
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์] สังกัดหน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

ข่าวสมัครงานย้อนหลัง...

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/scad
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029

Activities @Science, MU

กิจกรรม

15 ก.ค. 67

งานรำลึกครบรอบ 105 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

กิจกรรม

23 ก.ค. - 4 ส.ค. 67

Botanical Art Thailand 2024

Website

กิจกรรม

7-8 ก.ย. 67

มหิดลวิชาการ 2567

เปิดบ้านวิทยาศาตร์ @ศาลายา

Website

กิจกรรม

หลักสูตร “Essentials in Biology and Biosecurity for BSL-2” รุ่นที่ 3

Website รายละเอียด

กิจกรรม

การให้ยืม iPad สำหรับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ รายละเอียด

กิจกรรม

เปิดลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Chemdraw

Website รายละเอียด