ข่าวประชาสัมพันธ์

...

14, 28 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ....

รายละเอียด

...

20, 21 มิ.ย., 5 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (Big Cleaning Day Project 2017)

biology.sc.mahidol.ac.th

...

28 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2560

เลื่อนเปิดสอนรายวิชา SCID500 Cell & Molecular Biology ประจำปีการศึกษา 1/2560

จากวันที่ 27 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2560 เป็นวันที่ 28 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2560

รายละเอียด

...

28 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เวลา 9.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม K 102 คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

...

28-30 มิ.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18

http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sci/

...

1 ก.ค. 2560

Reunion ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาสรีรวิทยา

ลงทะเบียน

www.facebook.com/muscps

...

5 ก.ค. 2560

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา

ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เวลา 12.30 - 14.45 น.

รายละเอียด

...

6-15 ก.ค. 2560

49th INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD

http://icho2017.sc.mahidol.ac.th

...

21 ก.ค. 2560

Joint Symposium on Biomedical Sciences and Beyond

ลงทะเบียน

รายละเอียด

...

17-27 ก.ค. 2560

International Training Course

Biology and Pathology of the Penaeid Shrimp 2016

รายละเอียด

...

19-21 ก.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 6

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

www.sc.mahidol.ac.th/scpa

...

24-25 ก.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สัตว์เพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร์"

รายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์

Congratulations to award-winners

...

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

ได้รับรางวัล Research Pitch จากโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง กองทุนนิวตัน

...

ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559 ระดับดีมาก จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด


เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด


6 ธันวาคม 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) กับบริษัท MICHELIN ROH

รายละเอียด


8 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Academia Sinica, Taiwan

รายละเอียด

ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย ต่างประเทศ

ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ (Scholarships for International Ph.D.Students)
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/Scholarship/

โครงการ Kumamoto University Short Term Exchange Program Fall 2017 (ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561 สมัครภายในวันที่ 10 เม.ย. 2560)
รายละเอียด

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship (ปิดรับสมัคร 1 มี.ค. หรือ 1 เม.ย. 2560 ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nesothailand.org/scholarship/ots

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประเทศอินเดีย (ปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gotobangalore.com

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029