ข่าวประชาสัมพันธ์

...

7-8 ก.พ. 2562

Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019)

รายละเอียด

http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/paccon2019

...

21-22 ก.พ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 8

รายละเอียด

...

2-4 ธ.ค. 2562

The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes

รายละเอียด

www.sc.mahidol.ac.th/scpl/bgl2019/

Congratulations to award-winners

...

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

...

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร

ได้รับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards For Mid-career Scholar สาขา Physical Sciences

...

ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์

ได้รับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19

...

รศ. ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์

ได้รับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด


เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด


12 มีนาคม 2561

Associate Social Media Officer ประจำ IAEA เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา และฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB)

รายละเอียด


5 มีนาคม 2561

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Osaka university

รายละเอียด

ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย ต่างประเทศ

รับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561 รายละเอียด

รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (4 มิ.ย. - 7 ส.ค. 2561) รายละเอียด

ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ (Scholarships for International Ph.D.Students)
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/Scholarship/

โครงการ Kumamoto University Short Term Exchange Program Fall 2017 (ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561 สมัครภายในวันที่ 10 เม.ย. 2560)
รายละเอียด

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship (ปิดรับสมัคร 1 มี.ค. หรือ 1 เม.ย. 2560 ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nesothailand.org/scholarship/ots

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประเทศอินเดีย (ปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gotobangalore.com

ข่าวประกาศ

  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย และร้านถ่ายเอกสารเย็บเล่มทำปกหนังสือ ประจำปี 2562 [รายละเอียด]
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย และร้านถ่ายเอกสารเย็บเล่มทำปกหนังสือ [รายละเอียด] (วันนี้ถึง 30 พ.ย. 61)

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (วันนี้ถึง 17 ม.ค. 62) new
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ] new
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (วันนี้ถึง 17 ม.ค. 62) new
  • ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] new
  • ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ]
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (วันนี้ถึง 3 ม.ค. 62)

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029