ข่าวประชาสัมพันธ์

...

พ.ค. - มิ.ย. 2561

โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

...

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 7

www.sc.mahidol.ac.th/scpa

...

1 มิ.ย. 2561

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 : SciEx2018

http://science.mahidol.ac.th/sciex2018

...

4 มิ.ย. - 7 ส.ค. 2561

รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

www.sc.mahidol.ac.th/scmd/Grad

...

6 มิ.ย. 2561

โครงการคลีนิคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA & OBE

สอบถามและลงทะเบียนได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา โทร. 02-201-5837

รายละเอียด

...

14, 19, 21, 26 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมวิชาการ Functional Anatomy, Movement, and Posture Analysis

สำหรับบุคคลทั่วไป

สอบถามเพิ่มเติม คุณอมรา โทร. 0-2201-5611

รายละเอียด

...

15-16 มิ.ย. 2561

สวดพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (กรณีพิเศษ)

รายละเอียด

...

21-22 มิ.ย. 2561

ExPEd ประจำปี 2561

รายละเอียด

...

7-8 ก.พ. 2562

Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019)

http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/paccon2019

Congratulations to award-winners

...

ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์

ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์ (Young BMB Award) ประจำปี 2561 จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด


เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด


12 มีนาคม 2561

Associate Social Media Officer ประจำ IAEA เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา และฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB)

รายละเอียด


5 มีนาคม 2561

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Osaka university

รายละเอียด

ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย ต่างประเทศ

ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ (Scholarships for International Ph.D.Students)
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/Scholarship/

โครงการ Kumamoto University Short Term Exchange Program Fall 2017 (ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561 สมัครภายในวันที่ 10 เม.ย. 2560)
รายละเอียด

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship (ปิดรับสมัคร 1 มี.ค. หรือ 1 เม.ย. 2560 ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nesothailand.org/scholarship/ots

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประเทศอินเดีย (ปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gotobangalore.com

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029