logo

รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ภาควิชา/กลุ่มสาขา
วทกว 101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3 SCAN
วทกว 201 สาระสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 3 SCAN
วทกว 311 ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุล 3 SCAN
วทกว 312 เทคนิคในงานวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ 3 SCAN
วทกว 411 การเสื่อมสภาพและการฟื้นฟูสภาพของระบบประสาท 2 SCAN
วทกว 412 นวัตกรรมของประสาทวิทยาศาสตร์เชิงคลินิก 2 SCAN
วทคณ 101 คณิตศาสตร์ 1 2 SCIN
วทคณ 102 คณิตศาสตร์ 2 4 SCMA
วทคณ 103 แคลคูลัส 3 SCMA
วทคณ 104 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 SCMA
วทคณ 110 แคลคูลัส 2 SCMA
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 SCMA
วทคณ 115 แคลคูลัส 3 SCMA
วทคณ 116 แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่ายและการประยุกต์ 2 SCMA
วทคณ 117 คณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 118 แคลคูลัส 3 SCMA
วทคณ 128 คณิตศาสตร์ 1 4 SCMA
วทคณ 129 คณิตศาสตร์ 2 4 SCMA
วทคณ 136 เรขาคณิตแบบยุคลิด 3 SCMA
วทคณ 160 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2 SCMA
วทคณ 161 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 SCMA
วทคณ 162 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคณ 164 แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 SCMA
วทคณ 165 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 SCMA
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 SCMA
วทคณ 167 การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 168 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 SCMA
วทคณ 170 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ได้ 2 SCMA
วทคณ 172 ประเด็นศีลธรรมจรรยาปัจจุบันกับการคิดเชิงตรรกะ 3 SCMA
วทคณ 174 แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 SCMA
วทคณ 175 ซอฟต์แวร์ธุรกิจขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคณ 180 สถิติขั้นแนะนำ 2 SCMA
วทคณ 181 สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 SCMA
วทคณ 182 สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 SCMA
วทคณ 188 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 1 3 SCMA
วทคณ 189 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 2 3 SCMA
วทคณ 191 สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 SCMA
วทคณ 192 สถิติศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 196 การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 203 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 204 การออกแบบการทดลอง (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 205 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 207 ทฤษฎีเซต (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 208 ทฤษฎีกราฟขั้นแนะนำ (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 209 ทฤษฎีการคณนา (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 211 หลักคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 212 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3 SCMA
วทคณ 213 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3 SCMA
วทคณ 215 แคลคูลัสขั้นสูง 3 SCMA
วทคณ 218 แคลคูลัสขั้นสูง 3 SCMA
วทคณ 219 ทฤษฎีเซต 3 SCMA
วทคณ 221 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3 SCMA
วทคณ 226 ตัวแปรเชิงซ้อน 3 SCMA
วทคณ 234 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3 SCMA
วทคณ 240 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 SCMA
วทคณ 243 ระบบปฏิบัติการ 3 SCMA
วทคณ 244 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 SCMA
วทคณ 245 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 SCMA
วทคณ 246 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการคำนวณ 3 SCMA
วทคณ 247 โครงสร้างข้อมูลในคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 248 การแนะนำวิทยาการข้อมูล 3 SCMA
วทคณ 249 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 SCMA
วทคณ 251 พีชคณิตเชิงเส้น 3 SCMA
วทคณ 257 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3 SCMA
วทคณ 259 พีชคณิตเชิงเส้น 3 SCMA
วทคณ 260 สมการเชิงอนุพันธ์ 2 SCMA
วทคณ 263 สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ 3 SCMA
วทคณ 266 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 SCMA
วทคณ 269 เศรษฐศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 280 ความน่าจะเป็น 3 SCMA
วทคณ 281 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 283 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น 3 SCMA
วทคณ 284 สถิติศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 286 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 4 SCMA
วทคณ 288 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 3 3 SCMA
วทคณ 289 หลักการเงิน 2 SCMA
วทคณ 292 หัวข้อคัดสรร ๒ 3 SCMA
วทคณ 293 หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย ๑ 3 SCMA
วทคณ 294 หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย ๒ 3 SCMA
วทคณ 302 ทฤษฎีกรุป (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 303 ทฤษฎีจำนวน 2 (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 304 ทฤษฎีเกม (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 305 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์และการวิเคราะห์เทนเซอร์ (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 306 สมการอินทิกรัล (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 307 ปัญหาค่าขอบ (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 308 ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์ (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 309 ทฤษฎีรหัส (พิสิฐวิธาน) 4 SCMA
วทคณ 311 การเข้าใจผู้อื่นผ่านเกม 2 SCMA
วทคณ 312 โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อตำแหน่งชัดเจน และการแพร่หลาย 3 SCMA
วทคณ 315 วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์แนวใหม่ 2 SCMA
วทคณ 320 ตัวแปรเชิงซ้อน 3 SCMA
วทคณ 321 คณิตวิเคราะห์ 3 SCMA
วทคณ 321 การวิเคราะห์เชิงจริง 3 SCMA
วทคณ 322 คณิตวิเคราะห์ 3 SCMA
วทคณ 327 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3 SCMA
วทคณ 328 การบัญชี 3 SCMA
วทคณ 329 ปฎิบัติการจำลองรูปแบบการเงินเชิงคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 331 การสำรวจเรขาคณิต 3 SCMA
วทคณ 340 ภาษาจาวาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 SCMA
วทคณ 341 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอรึทึม 3 SCMA
วทคณ 342 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 SCMA
วทคณ 343 วิทยาการเข้ารหัสลับ 3 SCMA
วทคณ 344 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3 SCMA
วทคณ 345 โครงสร้างข้อมูลในคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 346 ภาษาจาวาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 SCMA
วทคณ 347 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 SCMA
วทคณ 348 การแนะนำวิทยาการข้อมูล 3 SCMA
วทคณ 349 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 SCMA
วทคณ 350 ทฤษฎีจำนวน 1 3 SCMA
วทคณ 351 พีชคณิตเชิงเส้น 3 SCMA
วทคณ 352 พีชคณิตนามธรรม 1 3 SCMA
วทคณ 353 เศรษฐศาสตร์เชิงประกันภัย 3 SCMA
วทคณ 354 พีชคณิตนามธรรม 1 3 SCMA
วทคณ 356 ทฤษฎีกรุป 3 SCMA
วทคณ 359 หลักการประกันภัยและการเกษียณ 3 SCMA
วทคณ 360 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 1 3 SCMA
วทคณ 361 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 SCMA
วทคณ 363 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 SCMA
วทคณ 364 สมการอินทิกรัล 3 SCMA
วทคณ 365 ฟังก์ชันพิเศษ 3 SCMA
วทคณ 366 การประกันความไม่แน่นอนของชีวิต 3 SCMA
วทคณ 367 ทฤษฎีเกม 3 SCMA
วทคณ 368 ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 370 วิยุตคณิตขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคณ 371 คณิตศาสตร์การเงิน 3 SCMA
วทคณ 372 ทฤษฎีรหัส 3 SCMA
วทคณ 373 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคณ 376 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคณ 377 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 380 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3 SCMA
วทคณ 381 การเขียนโปรแกรมสำหรับสถิติ
วทคณ 382 การออกแบบการทดลอง 3 SCMA
วทคณ 384 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3 SCMA
วทคณ 385 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในสถิติศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 386 ทฤษฎีแถวคอย 3 SCMA
วทคณ 388 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 3 SCMA
วทคณ 389 การเสี่ยงภัยและการประกันภัย 3 SCMA
วทคณ 391 หัวข้อพิเศษ 1 3 SCMA
วทคณ 392 หัวข้อพิเศษ 2 (การวิจัยดำเนินการ) 3 SCMA
วทคณ 393 หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 SCMA
วทคณ 394 หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย ๔ 3 SCMA
วทคณ 396 สัมมนา 1 1 SCMA
วทคณ 397 สัมมนา 2 1 SCMA
วทคณ 405 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3 SCMA
วทคณ 406 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 3 SCMA
วทคณ 411 การเรียนรู้ผ่านการบริการสังคมในคณิตศาสตร์ 2 SCMA
วทคณ 412 ประวัติคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 425 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคณ 426 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันขั้นแนะนํา 3 SCMA
วทคณ 427 คณิตศาสตร์วิภัชนัย 3 SCMA
วทคณ 430 ทอพอโลยีทั่วไป 3 SCMA
วทคณ 431 ทอพอโลยีทั่วไป 3 SCMA
วทคณ 433 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3 SCMA
วทคณ 436 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์และการวิเคราะห์เทนเซอร์ 3 SCMA
วทคณ 440 การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์พกพา 3 SCMA
วทคณ 442 สภาพแวดล้อมที่สามารถตอบสนองและเสมือนจริง 3 SCMA
วทคณ 443 การสื่อสารข้อมูล 3 SCMA
วทคณ 444 คณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ 3 SCMA
วทคณ 445 คณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ 3 SCMA
วทคณ 446 การเรียนรู้ของเครื่อง 3 SCMA
วทคณ 447 การทำเหมืองข้อมูล 3 SCMA
วทคณ 448 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในสถิติศาสตร์ 3 SCMA
วทคณ 449 ทฤษฎีการคณนา 3 SCMA
วทคณ 450 ทฤษฎีจำนวน 2 3 SCMA
วทคณ 451 วิทยาศาสตร์การลงทุน 1 3 SCMA
วทคณ 452 พีชคณิตนามธรรม 2 3 SCMA
วทคณ 456 โครงสร้างพีชคณิต 3 SCMA
วทคณ 459 วิทยาศาสตร์การลงทุน 2 3 SCMA
วทคณ 460 ระบบเชิงพลวัต 3 SCMA
วทคณ 462 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงผลต่าง 3 SCMA
วทคณ 463 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2 3 SCMA
วทคณ 464 ปัญหาค่าขอบ 3 SCMA
วทคณ 465 ทฤษฎีเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 SCMA
วทคณ 468 แคลคูลัสการแปรผัน 3 SCMA
วทคณ 469 สถิติเชิงประกันภัย 1 3 SCMA
วทคณ 470 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือ 3 SCMA
วทคณ 471 ทฤษฎีกราฟขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคณ 472 การประกันความไม่แน่นอนของชีวิต 3 SCMA
วทคณ 475 การวิจัยการดำเนินงาน 3 SCMA
วทคณ 477 การประกันความไม่แน่นอนของชีวิต 2 3 SCMA
วทคณ 478 แบบจำลองทางสถิต 3 SCMA
วทคณ 479 การวิเคราะห์ความอยู่รอด 3 SCMA
วทคณ 480 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3 SCMA
วทคณ 481 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 SCMA
วทคณ 482 วิธีการอนุกรมเวลา 3 SCMA
วทคณ 483 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 3 SCMA
วทคณ 484 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 SCMA
วทคณ 485 การจำลองเลียนแบบสโทแคสติก 3 SCMA
วทคณ 486 การจำลองเลียนแบบ 3 SCMA
วทคณ 489 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3 SCMA
วทคณ 490 สัมมนา 1 SCMA
วทคณ 491 หัวข้อพิเศษ 3 (เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะนำ) 3 SCMA
วทคณ 493 โครงการวิจัย 3 SCMA
วทคณ 493 โครงการวิจัย 3 SCMA
วทคณ 494 โครงการวิจัย 6 SCMA
วทคณ 496 สัมมนา 2 1 SCMA
วทคณ 498 โครงการวิจัย 3 SCMA
วทคณ 499 โครงการวิจัย 6 SCMA
วทคณ 691 ทักษะทั่วไปเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1 SCMA
วทคณ 692 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 1 SCMA
วทคม 100 เคมีเชิงบูรณาการ 3 SCCH
วทคม 101 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 102 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 103 เคมีทั่วไป 1 3 SCCH
วทคม 104 เคมีทั่วไป 2 3 SCCH
วทคม 104 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 2 SCCH
วทคม 105 เคมีทั่วไป 2 SCCH
วทคม 106 เคมีพื้นฐาน 2 SCCH
วทคม 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 SCCH
วทคม 110 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 111 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 112 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 113 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 114 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 115 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 SCCH
วทคม 119 ปฏิบัติการเคมี 1 SCCH
วทคม 120 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 SCCH
วทคม 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 SCCH
วทคม 122 เคมีอินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 123 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 SCCH
วทคม 124 หลักเคมีอินทรีย์ ๑ 2 SCCH
วทคม 125 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 SCCH
วทคม 126 เคมีอินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 127 หลักเคมีอินทรีย์ ๑ 2 SCCH
วทคม 128 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 SCCH
วทคม 129 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 SCCH
วทคม 130 เคมีทั่วไป ๑ 2 SCCH
วทคม 131 เคมีทั่วไป ๑ 2 SCCH
วทคม 132 เคมีทั่วไป ๒ 2 SCCH
วทคม 133 เคมีทั่วไป 2 SCCH
วทคม 134 เคมีอินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 135 เคมีทั่วไป 2 SCCH
วทคม 136 เคมีทั่วไป ๒ 3 SCCH
วทคม 151 เคมีทั่วไป ๑ 3 SCCH
วทคม 152 เคมีทั่วไป ๒ 3 SCCH
วทคม 159 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 SCCH
วทคม 161 เคมีทั่วไป 3 SCCH
วทคม 169 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 SCCH
วทคม 172 เคมีอินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 189 ปฏิบัติการเคมี 1 SCCH
วทคม 201 ความปลอดภัยทางเคมี และการจัดการของเสีย 2 SCCH
วทคม 211 เคมีวิเคราะห์ 1 3 SCCH
วทคม 214 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 2 SCCH
วทคม 217 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 SCCH
วทคม 219 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 SCCH
วทคม 220 เคมีอินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 223 เคมีอินทรีย์ 1 3 SCCH
วทคม 224 เคมีอินทรีย์ 2 3 SCCH
วทคม 225 สเปกโทรสโกปี 3 SCCH
วทคม 227 หลักเคมีอินทรีย์ 2 2 SCCH
วทคม 229 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 SCCH
วทคม 231 จลนศาสตร์เคมี 2 SCCH
วทคม 232 เคมีควอนตัม 2 SCCH
วทคม 239 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 SCCH
วทคม 241 เคมีอนินทรีย์ 1 3 SCCH
วทคม 261 เคมีวิเคราะห์ 3 SCCH
วทคม 262 หลักการเคมีวิเคราะห์ 2 SCCH
วทคม 268 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 SCCH
วทคม 311 เคมีวิเคราะห์ 2 3 SCCH
วทคม 315 แนวโน้มของวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 2 SCCH
วทคม 317 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 2 SCCH
วทคม 323 เคมีอินทรีย์ 3 3 SCCH
วทคม 329 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 SCCH
วทคม 330 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 3 SCCH
วทคม 331 สมดุลและเทอร์โมไดนามิกส์ 2 SCCH
วทคม 335 เคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ 2 SCCH
วทคม 339 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 SCCH
วทคม 341 เคมีอนินทรีย์ 2 3 SCCH
วทคม 361 พอลิเมอร์เบื้องต้น 3 SCCH
วทคม 368 ปฏิบัติการพอลิเมอร์เบื้องต้น 1 SCCH
วทคม 381 คณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี 2 SCCH
วทคม 402 การแก้ปัญหาในเคมี 2 SCCH
วทคม 412 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1 2 SCCH
วทคม 413 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 2 2 SCCH
วทคม 414 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 SCCH
วทคม 416 หลักการมาตรวิทยา 2 SCCH
วทคม 420 หัวข้อพิเศษในเคมีอินทรีย์ 2 SCCH
วทคม 421 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ 2 SCCH
วทคม 422 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 2 SCCH
วทคม 424 เคมีของสารธรรมชาติ 2 SCCH
วทคม 425 เคมีชีวอินทรีย์ 2 SCCH
วทคม 426 กลไกปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ 2 SCCH
วทคม 427 เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน 2 SCCH
วทคม 428 เคมีของยา 2 SCCH
วทคม 429 หัวข้อพิเศษในเคมีอินทรีย์ ๒ 2 SCCH
วทคม 437 ทฤษฎีทางไฟฟ้าเคมี 2 SCCH
วทคม 442 หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์ 2 SCCH
วทคม 443 หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์ ๑ 2 SCCH
วทคม 444 หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์ ๒ 2 SCCH
วทคม 451 เคมีอุตสาหกรรม 2 SCCH
วทคม 452 หัวข้อพิเศษในเคมีอุตสาหกรรม 2 SCCH
วทคม 458 การเยี่ยมชมโรงงาน 1 SCCH
วทคม 459 ฝีกงานภาคอุตสาหกรรม 2 SCCH
วทคม 461 เคมีวัสดุพอลิเมอร์ 2 SCCH
วทคม 465 เทคโนโลยีพลาสติก 2 SCCH
วทคม 466 เทคโนโลยียาง 2 SCCH
วทคม 467 เทคโนโลยีพลาสติก 2 SCCH
วทคม 482 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ 2 SCCH
วทคม 490 การศึกษาอิสระทางเคมี 2 SCCH
วทคม 491 หัวข้อคัดสรรในเคมี 2 SCCH
วทคม 494 โครงการวิจัยพิเศษทางเคมี 4 SCCH
วทคม 497 โครงการวิจัยทางเคมี ๑ 2 SCCH
วทคม 498 โครงการวิจัยทางเคมี 2 4 SCCH
วทคม 499 วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี 6 SCCH
วทคม 711 การหาโครงสร้างของสารอินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 712 โครงสร้างและหน้าที่ระดับโมเลกุล 3 SCCH
วทคม 713 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูง 3 SCCH
วทคม 714 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3 SCCH
วทคม 715 เคมีทางยาแนวหน้า 3 SCCH
วทคม 731 เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 3 SCCH
วทคม 754 เคมีของโลหะแทรนซิชันอินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 764 เทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์ในเคมีอนินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 768 หัวข้อพิเศษทางคมีอนินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 769 หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย์ 3 SCCH
วทคม 801 วัสดุเชิงสิ่งแวดล้อม 3 SCCH
วทคม 802 เคมีเชิงลิกโนเซลลูโลส 3 SCCH
วทคร 102 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3 SCBC
วทคร 103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3 SCME
วทคร 111 เทคนิคการเรียนรู้ 1 SCBC
วทคร 121 เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 3 SCBC
วทคร 122 ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 1 SCBC
วทคร 141 กระบวนการชีวิต:จากโมเลกุลสู่เซลล์ 3 SCAN
วทคร 142 ปฏิบัติการกระบวนการชีวิต 3 SCAN
วทคร 182 ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์ 3 SCIN
วทคร 183 การเรียนรู้และผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 3 SCIN
วทคร 201 เทคนิคการเรียนรู้ 1 SCPM
วทคร 203 ห้องปฏิบัติการศึกษา 1 SCBC
วทคร 241 โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์๑ 2 SCAN
วทคร 242 โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์๒ 3 SCAN
วทคร 243 โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์๓ 2 SCAN
วทคร 244 โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์ ๔ 3 SCAN
วทคร 245 โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์ ๕ 2 SCAN
วทคร 246 เวชศาสตร์ระดับ เซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 3 SCPM
วทคร 247 หลักการใช้ยารักษาโรค 4 SCPM
วทคร 251 ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ 4 SCAN
วทคร 261 ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ ๑ 3 SCPS
วทคร 262 ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ 2 4 SCPS
วทคร 301 นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบัติการโรค 3 SCPA
วทคร 302 เทคโนโลยียีน 1 SCBC
วทคร 303 ชีวสารสนเทศ 2 SCMI
วทคร 304 การทดลองที่ใช้สัตว์ 1 SCPM
วทคร 305 ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 SCMI
วทคร 306 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 2 SCMI
วทคร 308 การประยุกต์ใช้จุลทรรศนศาสตร์ 2 SCMI
วทคร 311 วิทยาศาสตร์พฤติกรรมและระบาดวิทยา 2 SCPM
วทคร 324 พันธุศาตร์การแพทย์ 2 SCBC
วทคร 332 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชีพ ๑ 4 SCMI
วทคร 333 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชีพ ๒ 3 SCMI
วทคร 490 โครงงานวิจัย 6 SCAN
วทคอ 101 คณิตศาสตร์ 1 4 SCMA
วทคอ 102 คณิตศาสตร์ 2 4 SCMA
วทคอ 111 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 4 SCMA
วทคอ 121 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 1 3 SCMA
วทคอ 122 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 201 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 202 แคลคูลัสขั้นสูง 3 SCMA
วทคอ 203 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 204 การวิจัยดาำเนินการ 3 SCMA
วทคอ 205 คณิตศาสตร์สำหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 206 การจำลองสายโซ่อุปทาน และการหาคำตอบที่ดีที่สุด 3 SCMA
วทคอ 207 องค์ประกอบของระบบบัญชี 3 SCMA
วทคอ 208 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 209 ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็นในการวิจัยดำเนินการ 3 SCMA
วทคอ 211 การจำลองเลียนแบบ 3 SCMA
วทคอ 221 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 3 3 SCMA
วทคอ 222 พีชคณิตเชิงเส้น 3 SCMA
วทคอ 223 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3 SCMA
วทคอ 231 การแนะนำวิทยาการข้อมูล 3 SCMA
วทคอ 251 โครงสร้างข้อมูลในคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 252 การจัดการฐานข้อมูล 3 SCMA
วทคอ 253 โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อตำแหน่งชัดเจน และการแพร่หลาย 3 SCMA
วทคอ 254 การสื่อสารข้อมูล 3 SCMA
วทคอ 290 ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขั้นแนะนำ 3 SCMA
วทคอ 291 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 SCMA
วทคอ 302 กระบวนการสโทแคสติก และการประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 SCMA
วทคอ 303 สัมมนา 2 SCMA
วทคอ 304 การทำให้เครือข่ายดีที่สุด 3 SCMA
วทคอ 305 การจำลองโลจิสติกส์ และการหาคำตอบที่ดีที่สุด 3 SCMA
วทคอ 307 ทฤษฎีการควบคุม และการหาคำตอบที่ดีที่สุด 3 SCMA
วทคอ 309 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 311 การจำลองรูปแบบเชิงสถิติ 3 SCMA
วทคอ 321 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในสถิติศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 322 คณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ 3 SCMA
วทคอ 323 การทําเหมืองข้อมูล 3 SCMA
วทคอ 324 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอรึทึม 3 SCMA
วทคอ 325 สภาพแวดล้อมที่สามารถตอบสนองและเสมือนจริง 3 SCMA
วทคอ 401 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 3 SCMA
วทคอ 402 การจำลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคำตอบที่ดีที่สุด 3 SCMA
วทคอ 403 การหาคำตอบที่ดีที่สุดเชิงตัวเลข 3 SCMA
วทคอ 404 การจำลองคณิตศาสตร์ประยุกต์ในกระบวนการอุตสาหกรรม 3 SCMA
วทคอ 405 การจำลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาคำตอบที่ดีที่สุด 3 SCMA
วทคอ 406 การวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต 3 SCMA
วทคอ 407 โครงงานเชิงอุตสาหกรรม 3 SCMA
วทคอ 408 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์อุตสาหการ 3 SCMA
วทคอ 409 การฝึกงานเพื่อประสบการณ์ 3 SCMA
วทจช 203 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3 SCMI
วทจช 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3 SCMI
วทจช 331 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 2 SCMI
วทจช 332 วิทยาเชื้อราและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2 SCMI
วทจช 333 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 2 SCMI
วทจช 431 ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในสภาวะปกติและการเกิดโรค 1 SCMI
วทจช 432 หัวข้อวิจัยที่ทันสมัยทางโรคติดเชื้อ 1 SCMI
วทชค 203 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 SCBC
วทชค 204 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1 SCBC
วทชค 205 หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 SCBC
วทชค 206 ชีวเคมีขั้นแนะนำ 3 SCBC
วทชค 207 วิทยาศาสตร์ในสื่อสังคม 2 SCBC
วทชค 321 ลักษณะระดับโมเลกุลของโรคในมนุษย์ 3 SCBC
วทชค 322 การเวียนห้องปฏิบัติการทางเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุล 3 SCBC
วทชค 421 ขอบเขตความรู้สมัยใหม่ทางชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2 SCBC
วทชค 422 นวัตกรรมทางชีวเวชศาสตร์ปริวรรต 2 SCBC
วทชพ 101 การเรียนรู้สารสนเทศพื้นฐาน 1 SCPA
วทชพ 102 เทคนิคการเรียนรู้ 1 SCPA
วทชพ 103 โวหารภาพพจน์สำหรับชีวิตประจำวัน 1 SCPA
วทชพ 121 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 2 SCPA
วทชพ 201 วิทยาศาสตร์แห่งความสุข 1 SCPA
วทชพ 202 เกิดมาเพื่อเต้น 1 SCPA
วทชพ 211 โครงสร้างร่างกายมนุษย์ 1 3 SCPA
วทชพ 212 โครงสร้างร่างกายมนุษย์2 3 SCPA
วทชพ 213 วิทยาเอ็มบริโอมนุษย์ 2 SCPA
วทชพ 214 โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3 SCPA
วทชพ 221 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ 3 SCPA
วทชพ 222 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ 3 SCPA
วทชพ 223 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ 3 SCPA
วทชพ 224 ชีวเคมี 3 SCPA
วทชพ 225 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 SCPA
วทชพ 231 ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น 1 SCPA
วทชพ 232 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 2 SCPA
วทชพ 233 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา SCPA
วทชพ 234 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน SCPA
วทชพ 235 จุลชีววิทยาพื้นฐาน SCPA
วทชพ 251 เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 3 SCPA
วทชพ 261 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ SCPA
วทชพ 262 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ SCPA
วทชพ 263 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ SCPA
วทชพ 281 ชีวเคมี 3 SCPA
วทชพ 282 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 SCPA
วทชพ 301 เวชศาสตร์การฟื้นตัวของเนื้อเยื่อ 1 SCPA
วทชพ 302 การฟื้นตัวของระบบประสาท 2 SCPA
วทชพ 303 ความเสื่อมของระบบประสาท 2 SCPA
วทชพ 304 ชีววิทยาของความเสื่อม 2 SCPA
วทชพ 312 ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 SCPA
วทชพ 321 พันธุศาสตร์การแพทย์ 2 SCPA
วทชพ 331 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 2 SCPA
วทชพ 332 วิทยาเชื้อราและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2 SCPA
วทชพ 334 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมนุษย์ 2 SCPA
วทชพ 340 พื้นฐานพยาธิวิทยาระดับเซลล์ 2 SCPA
วทชพ 341 พยาธิวิทยาพื้นฐาน 2 SCPA
วทชพ 342 พยาธิวิทยาระบบ 4 SCPA
วทชพ 343 พยาธิวิทยาคลินิก 2 SCPA
วทชพ 344 พยาธิวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 2 SCPA
วทชพ 345 ชีววิทยามะเร็ง 1 SCPA
วทชพ 346 โรคติดเชื้อเขตร้อนกับการควบคุม 2 SCPA
วทชพ 347 พยาธิวิทยาระบบ 3 SCPA
วทชพ 351 หลักการออกฤทธิ์ของยา 1 SCPA
วทชพ 352 เภสัชวิทยา 1 2 SCPA
วทชพ 353 เภสัชวิทยา 2 2 SCPA
วทชพ 371 ทักษะทั่วไปในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 SCPA
วทชพ 372 ห้องปฏิบัติการศึกษา 1 SCPA
วทชพ 373 ชีวสารสนเทศ 2 SCPA
วทชพ 374 เทคโนโลยีด้านยีน 1 SCPA
วทชพ 375 จุลทรรศนศาสตร์และภาพชีวภาพ 2 SCPA
วทชพ 376 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ 2 SCPA
วทชพ 377 การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 SCPA
วทชพ 381 พันธุศาสตร์การแพทย์ 2 SCPA
วทชพ 451 หลักการออกฤทธิ์ของยา 2 SCPA
วทชพ 490 การวางแผนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2 SCPA
วทชพ 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ๑ 1 SCPA
วทชพ 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ๒ 1 SCPA
วทชพ 496 การเขียนงานทางวิทยาศาสตร์ 2 SCPA
วทชพ 497 การเขียนโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2 SCPA
วทชพ 498 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 1 SCPA
วทชพ 499 โครงงานวิจัย 6 SCPA
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 SCBI
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 SCBI
วทชว 109 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 3 SCBI
วทชว 113 ชีววิทยาสาระสำคัญ 2 SCBI
วทชว 114 ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน 2 SCBI
วทชว 115 ฐานของชีวิต 2 SCBI
วทชว 116 ชีววิทยาขั้นแนะนำ 2 SCBI
วทชว 117 หลักมูลของชีวิต 2 SCBI
วทชว 121 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 SCBI
วทชว 122 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 SCBI
วทชว 123 กระบวนการของชีวิต 3 SCBI
วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 SCBI
วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 SCBI
วทชว 210 วิวัฒนาการของมนุษย์ 2 SCBI
วทชว 220 จริยธรรมเพื่อชีวิต 3 SCBI
วทชว 230 ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต 3 SCBI
วทชว 240 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3 SCBI
วทชว 270 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลพื้นฐาน 4 SCBI
วทชว 300 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2 SCBI
วทชว 304 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 4 SCBI
วทชว 305 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 SCBI
วทชว 314 ชีวสถิติ 3 SCBI
วทชว 317 ชีววิทยาการเจริญ 3 SCBI
วทชว 319 หลักสำคัญสรีรวิทยาของพืช 4 SCBI
วทชว 324 ปฏิบัติการชีวสถิติ 1 SCBI
วทชว 327 หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 4 SCBI
วทชว 350 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮลต์และจุลินทรีย์ 3 SCBI
วทชว 352 ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา 3 SCBI
วทชว 355 ปรสิตวิทยา 4 SCBI
วทชว 356 กีฏวิทยาพื้นฐาน 4 SCBI
วทชว 360 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2 SCBI
วทชว 361 การจัดการคุณภาพน้ำ 3 SCBI
วทชว 363 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3 SCBI
วทชว 372 การประยุกต์ชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 SCBI
วทชว 373 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 2 SCBI
วทชว 415 ระบบภูมิสารสนเทศในการอนุรักษ์ 3 SCBI
วทชว 418 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 SCBI
วทชว 428 กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบทางชีววิทยา 3 SCBI
วทชว 433 ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์ 3 SCBI
วทชว 434 การควบคุมการแสดงออกของยีน 3 SCBI
วทชว 440 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 SCBI
วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม 2 SCBI
วทชว 454 ชีววิทยาของพาหะนำโรค 4 SCBI
วทชว 455 การควบคุมโดยชีววิธี 3 SCBI
วทชว 456 การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ 3 SCBI
วทชว 463 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นพื้นฐาน 3 SCBI
วทชว 467 สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 3 SCBI
วทชว 470 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน 3 SCBI
วทชว 471 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 SCBI
วทชว 472 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 SCBI
วทชว 483 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 2 SCBI
วทชว 484 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2 2 SCBI
วทชว 499 วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี 6 SCBI
วทชว 519 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 3 SCBI
วททช 130 จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 1 3 SCBT
วททช 201 เทคโนโลยีชีวภาพกับสังคม 2 SCBT
วททช 203 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 SCBT
วททช 204 การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์และยีโนมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3 SCBT
วททช 205 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2 SCBT
วททช 207 เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับแมลง 3 SCBT
วททช 208 แบคทีเรียพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ 3 SCBT
วททช 211 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 SCBT
วททช 212 อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของปฏิกิริยา 2 SCBT
วททช 213 สมดุลและการถ่ายโอนโมเมนตัม 2 SCBT
วททช 221 ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 SCBT
วททช 231 จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ๒ 3 SCBT
วททช 232 เคมีสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 3 SCBT
วททช 233 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 1 SCBT
วททช 300 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 SCBT
วททช 302 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 4 SCBT
วททช 303 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 2 SCBT
วททช 304 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 2 SCBT
วททช 305 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม 3 SCBT
วททช 306 วิทยาเห็ดรา 2 SCBT
วททช 307 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 2 SCBT
วททช 308 วิทยาเห็ดรา 3 SCBT
วททช 309 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 3 SCBT
วททช 310 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 2 SCBT
วททช 311 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 1 SCBT
วททช 312 การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 SCBT
วททช 313 หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชีวภาพ 3 SCBT
วททช 314 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 SCBT
วททช 315 จลนศาสตร์เคมีและชีวเคมี 2 SCBT
วททช 323 การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 SCBT
วททช 324 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 SCBT
วททช 327 การถ่ายเทความร้อนและมวล 2 SCBT
วททช 328 การถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และ มวล 3 SCBT
วททช 339 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 3 SCBT
วททช 343 หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 1 SCBT
วททช 347 เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช 2 SCBT
วททช 348 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช 1 SCBT
วททช 352 วิทยาศาสตร์อาหาร 2 SCBT
วททช 353 เทคโนโลยีอาหาร 2 SCBT
วททช 354 การผลิตอาหารหมัก 2 SCBT
วททช 355 ความปลอดภัยอาหาร 2 SCBT
วททช 361 ทัศนศึกษาชมโรงงาน 1 SCBT
วททช 401 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3 SCBT
วททช 407 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 3 SCBT
วททช 411 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑ 3 SCBT
วททช 412 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ 3 SCBT
วททช 413 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 SCBT
วททช 422 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน 2 SCBT
วททช 423 เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม 2 SCBT
วททช 434 การจัดการของเสีย 2 SCBT
วททช 435 การจัดการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 SCBT
วททช 437 การจัดการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 SCBT
วททช 461 ทัศนศึกษาชมโรงงาน 1 SCBT
วททช 462 การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 1 SCBT
วททช 481 โครงการวิจัย 1 2 SCBT
วททช 482 โครงการวิจัย 2 4 SCBT
วททช 485 โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 SCBT
วททช 486 โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 SCBT
วททช 488 วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 4 SCBT
วททช 493 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 SCBT
วททช 494 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1 SCBT
วททช 591 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 SCBT
วททช 691 สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 SCBT
วททส 100 มหัศจรรย์แห่งชีวิต 3 SCBI
วททส 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 3 SCBI
วททส 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 1 SCBI
วททส 103 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 SCBI
วททส 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 1 SCBI
วททส 105 สิ่งแวดล้อมโลก 3 SCBI
วททส 106 ปฐมนิเทศ 1 SCBI
วททส 109 มนุษย์และสิ่งรอบตัว 2 SCBI
วททส 111 หลักการทางชีววิทยา 1 3 SCBI
วททส 113 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 SCBI
วททส 121 สาระสำคัญทางชีววิทยา 2 SCBI
วททส 150 การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 SCBI
วททส 151 พืชและอารยธรรม 3 SCBI
วททส 152 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 3 SCBI
วททส 153 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 2 SCBI
วททส 201 สัตววิทยาทั่วไป 3 SCBI
วททส 202 ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป 1 SCBI
วททส 203 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3 SCBI
วททส 204 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป 1 SCBI
วททส 205 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 SCBI
วททส 206 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป 1 SCBI
วททส 207 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 SCBI
วททส 208 นิเวศวิทยาทั่วไป 3 SCBI
วททส 209 การเฝ้าติดตามทางนิเวศและการตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพ 4 SCBI
วททส 210 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 SCBI
วททส 220 หลักการทางเคมีของน้ำ 3 SCBI
วททส 221 หลักการทางเคมีของน้ำ 1 SCBI
วททส 222 หลักการพิ้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 2 SCBI
วททส 223 พิษวิทยาทางสาธารณสุข 3 SCBI
วททส 224 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 3 SCBI
วททส 251 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 2 SCBI
วททส 253 พื้นฐานสู่ความอภิเชษฐ์ในรายละเอียด: จุลินทรีย์เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ 3 SCBI
วททส 254 งานสวน 3 SCBI
วททส 255 สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นและรส 3 SCBI
วททส 256 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 SCBI
วททส 301 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 SCBI
วททส 302 ชีวสถิติ 3 SCBI
วททส 303 วิวัฒนาการ 3 SCBI
วททส 304 ชีวจริยธรรม 2 SCBI
วททส 305 การวิจัยและการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ 1 SCBI
วททส 306 ชีววิทยาทางทะเล 4 SCBI
วททส 307 การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำ 3 SCBI
วททส 308 ชีววิทยาการเจริญ 3 SCBI
วททส 309 ชีววิทยาการพัฒนาการของพืช 3 SCBI
วททส 310 สรีรวิทยาของพืช 3 SCBI
วททส 311 หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 4 SCBI
วททส 313 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของพืช 3 SCBI
วททส 314 สรีรวิทยาแมลง 3 SCBI
วททส 315 วิวัฒนาการร่วม 2 SCBI
วททส 316 ชีววิทยาไมโครเทคนิค 3 SCBI
วททส 317 ของเสียอันตรายและเป็นพิษ 3 SCBI
วททส 318 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3 SCBI
วททส 319 พลังงานทดแทน 3 SCBI
วททส 320 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 SCBI
วททส 321 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 3 SCBI
วททส 322 การจัดการและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 3 SCBI
วททส 323 เสียงและการสั่นสะเทือน 3 SCBI
วททส 324 สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 3 SCBI
วททส 325 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 SCBI
วททส 330 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3 SCBI
วททส 331 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 SCBI
วททส 332 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ 3 SCBI
วททส 333 ไวรัสวิทยาพืช 3 SCBI
วททส 334 ชีววิทยาของแพลงตอน 3 SCBI
วททส 335 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของเห็ดรา 3 SCBI
วททส 336 นิเวศวิทยาของไมคอร์ไรซา 3 SCBI
วททส 350 ความหลากหลายของพืช 3 SCBI
วททส 351 พืชเขตร้อนและสวน 3 SCBI
วททส 352 ชีววิทยาของกล้วยไม้ 3 SCBI
วททส 370 วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4 SCBI
วททส 371 ปรสิตวิทยา 4 SCBI
วททส 372 กีฏวิทยาพื้นฐาน 4 SCBI
วททส 373 ชีววิทยาของพาหะนำโรค 4 SCBI
วททส 374 กีฏวิทยาสัตว์น้ำ 4 SCBI
วททส 375 ชีววิทยาของเห็บและไร 4 SCBI
วททส 390 วิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 SCBI
วททส 391 มีนวิทยา 4 SCBI
วททส 392 ชีววิทยาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเลื้อยคลาน 4 SCBI
วททส 393 ปักษีวิทยา 4 SCBI
วททส 394 ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 SCBI
วททส 401 การจัดการของเสียอันตราย 3 SCBI
วททส 402 การฝึกงานทางทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 3 SCBI
วททส 403 เทคโนโลยีที่ยั่งยืน 3 SCBI
วททส 404 การบำบัดน้ำและน้ำเสีย 3 SCBI
วททส 410 การสื่อสารทางสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพศึกษา: ทฤษฏีและปฏิบัติ 3 SCBI
วททส 411 การประยุกต์ชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 SCBI
วททส 412 การควบคุมโดยชีววิธี 3 SCBI
วททส 413 การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ 3 SCBI
วททส 414 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ : มุมมองภูมิภาคเอเซีย 3 SCBI
วททส 415 วิทยาศาสตร์ชีวนานาพันธุ์ 3 SCBI
วททส 416 การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช 3 SCBI
วททส 417 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 SCBI
วททส 418 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3 SCBI
วททส 419 นิเวศวิทยาระดับตัวตนสู่ความซับซ้อนทางนิเวศวิทยา 3 SCBI
วททส 420 ชีวภูมิศาสตร์และบรรพชีววิทยา 3 SCBI
วททส 450 พืชดอก: ความหลากหลาย วิวัฒนาการ และซิสเตมาติกส์ 3 SCBI
วททส 451 รุกขวิทยา 3 SCBI
วททส 452 พรรณพฤกษชาติประเทศไทย 3 SCBI
วททส 497 สัมมนาทางทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 1 SCBI
วททส 499 โครงงานวิจัยอิสระทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 1 SCBI
วทนว 101 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 SCIN
วทนว 102 การคิดเชิงวิจารณญาณและการตัดสินใจ 3 SCIN
วทนว 103 ชีวนวัตกรรมและสังคมยั่งยืน 3 SCIN
วทนว 171 การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ 2 SCIN
วทนว 201 การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 1 SCIN
วทนว 202 การสื่อสารและการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ 1 SCIN
วทนว 203 การฝึกปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรม และวิสาหกิจ ๑ 3 SCIN
วทนว 261 ชีวฟิสิกส์พื้นฐาน 2 SCIN
วทนว 262 วัสดุศาสตร์และการนำไปใช้ 3 SCIN
วทนว 291 เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นเมือง 3 SCIN
วทนว 292 ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 2 SCIN
วทนว 301 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและนวัตกรรม 3 SCIN
วทนว 303 การฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ๒ 3 SCIN
วทนว 304 การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 2 SCIN
วทนว 305 ทักษะสำคัญสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2 SCIN
วทนว 371 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ 3 SCIN
วทนว 372 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 3 SCIN
วทนว 391 ไม้และวัสดุจากพืช 2 SCIN
วทนว 392 ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ 3 SCIN
วทนว 393 วิทยาการแมลงสู่นวัตกรรมและชีวธุรกิจ 3 SCIN
วทนว 394 โครงการศึกษากรณีพิเศษ 1 3 SCIN
วทนว 395 นวัตกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2 SCIN
วทนว 403 สัมมนาทางชีวนวัตกรรม 11 SCIN
วทนว 491 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3 SCIN
วทนว 494 โครงการศึกษากรณีพิเศษ 2 3 SCIN
วทนว 501 การทูตวิทยาศาสตร์ 3 SCIN
วทนว 520 ศาสตร์ทางการสอนและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 SCIN
วทพธ 202 พยาธิวิทยาพื้นฐาน 2 SCPA
วทพธ 203 ยอดนักสืบสายเลือดใหม่ 2 SCPA
วทพธ 204 โรคทั่วไปในกลุ่มวัยต่าง ๆ 2 SCPA
วทพธ 341 ชีววิทยาโรคมะเร็งและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแนวใหม่ 2 SCPA
วทพธ 342 ความชราภาพทางชีววิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัย 2 SCPA
วทพธ 343 การค้นพบการรักษาที่เป็นไปได้ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 2 SCPA
วทพธ 441 การวินิจฉัยและการควบคุมโรคติดต่อ 2 SCPA
วทพธ 442 งานวิจัยสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการรักษาและวินิจฉัยโรค 2 SCPA
วทพฤ 201 หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ 3 SCPL
วทพฤ 202 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3 SCPL
วทพฤ 203 สัณฐานวิทยาของพืช 3 SCPL
วทพฤ 204 หลักอนุกรมวิธานพืช 3 SCPL
วทพฤ 221 พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะนำ 3 SCPL
วทพฤ 251 วิทยาสาหร่าย 3 SCPL
วทพฤ 262 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 2 SCPL
วทพฤ 285 พืชและมนุษย์ 2 SCPL
วทพฤ 286 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 SCPL
วทพฤ 287 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป 1 SCPL
วทพฤ 291 นิทัศน์วิทยาศาสตร์ 2 SCPL
วทพฤ 305 ไมโครเทคนิคทางพืช 3 SCPL
วทพฤ 311 สรีรวิทยาของพืช 1 3 SCPL
วทพฤ 322 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ 3 SCPL
วทพฤ 331 นิเวศวิทยาของพืช 3 SCPL
วทพฤ 332 นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช 3 SCPL
วทพฤ 333 พฤกษศาสตร์และปัญหาระดับโลก 2 SCPL
วทพฤ 351 วิทยาเห็ดรา 3 SCPL
วทพฤ 361 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3 SCPL
วทพฤ 362 ไม้ดอกไม้ประดับและสวน 3 SCPL
วทพฤ 371 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในสาขาพฤกษศาสตร์ 1 SCPL
วทพฤ 372 ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 SCPL
วทพฤ 391 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 2 SCPL
วทพฤ 411 สรีรวิทยาของพืช 2 3 SCPL
วทพฤ 413 เมแทบอลิซึมของพืช 3 SCPL
วทพฤ 421 เซลล์พันธุศาสตร์ 3 SCPL
วทพฤ 422 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 SCPL
วทพฤ 424 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ 3 SCPL
วทพฤ 441 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช 3 SCPL
วทพฤ 442 พฤกษเคมีขั้นแนะนำ 3 SCPL
วทพฤ 443 เทคโนโลยีการผลิตพืช 2 SCPL
วทพฤ 444 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ 3 SCPL
วทพฤ 451 การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์ 2 SCPL
วทพฤ 452 หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์ 2 SCPL
วทพฤ 462 โรคพืช 3 SCPL
วทพฤ 471 โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ 3 SCPL
วทพฤ 473 สัมมนา 1 1 SCPL
วทพฤ 474 สัมมนา 2 1 SCPL
วทพฤ 475 วิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาตรี 3 SCPL
วทพฤ 491 การฝึกงาน 1 SCPL
วทพฤ 492 พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 3 SCPL
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 SCPY
วทฟส 111 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน 1 SCPY
วทฟส 112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 1 SCPY
วทฟส 120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 SCPY
วทฟส 142 ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาแพทย์ 2 SCPY
วทฟส 143 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 SCPY
วทฟส 151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 SCPY
วทฟส 152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 SCPY
วทฟส 153 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 SCPY
วทฟส 154 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 SCPY
วทฟส 155 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 SCPY
วทฟส 156 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 SCPY
วทฟส 157 ฟิสิกส์ 1 3 SCPY
วทฟส 158 ฟิสิกส์ 2 3 SCPY
วทฟส 159 ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 SCPY
วทฟส 160 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 SCPY
วทฟส 161 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 SCPY
วทฟส 162 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 SCPY
วทฟส 163 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 2 SCPY
วทฟส 167 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3 SCPY
วทฟส 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3 SCPY
วทฟส 169 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 SCPY
วทฟส 173 แนวคิดนาโนเทคโนโลยี 2 SCPY
วทฟส 177 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 SCPY
วทฟส 180 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 SCPY
วทฟส 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 SCPY
วทฟส 201 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1 3 SCPY
วทฟส 202 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2 3 SCPY
วทฟส 203 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 3 3 SCPY
วทฟส 204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์ 3 SCPY
วทฟส 205 แคลคูลัสขั้นสูงสำหรับนักฟิสิกส์ 3 SCPY
วทฟส 206 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับนักฟิสิกส์ 2 SCPY
วทฟส 207 อิเล็กทรอนิกส์ 2 SCPY
วทฟส 208 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับนักฟิสิกส์ 2 SCPY
วทฟส 209 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับนักฟิสิกส์ 3 SCPY
วทฟส 211 กลศาสตร์แบบฉบับ 1 3 SCPY
วทฟส 212 อุณหพลศาสตร์ 3 SCPY
วทฟส 221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3 SCPY
วทฟส 231 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3 SCPY
วทฟส 251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3 SCPY
วทฟส 252 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3 SCPY
วทฟส 255 วิทยาศาสตร์ของดนตรี 2 SCPY
วทฟส 261 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3 SCPY
วทฟส 271 แนวโน้มของนาโนเทคโนโลยี 2 SCPY
วทฟส 280 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 SCPY
วทฟส 291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 1 1 SCPY
วทฟส 292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 2 1 SCPY
วทฟส 300 ฟิสิกส์เชิงคำนวณ 1 3 SCPY
วทฟส 303 ทฤษฎีกลุ่ม 3 SCPY
วทฟส 304 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนสำหรับนักฟิสิกส์ 3 SCPY
วทฟส 311 แฟรคทัลและเคออส 3 SCPY
วทฟส 312 กลศาสตร์แบบฉบับ 2 3 SCPY
วทฟส 313 กลศาสตร์ของไหล 3 SCPY
วทฟส 314 กลศาสตร์สถิติ 3 SCPY
วทฟส 322 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 3 SCPY
วทฟส 323 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3 SCPY
วทฟส 327 ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์ 3 SCPY
วทฟส 328 ฟิสิกส์อะตอมเชิงทดลอง 3 SCPY
วทฟส 331 อิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3 SCPY
วทฟส 332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3 SCPY
วทฟส 334 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 SCPY
วทฟส 335 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3 SCPY
วทฟส 336 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์โดยใช้ตัวรับรู้สมัยใหม่ 3 SCPY
วทฟส 342 ทัศนศาสตร์ขั้นสูง 3 SCPY
วทฟส 343 การประยุกต์เลเซอร์ 3 SCPY
วทฟส 344 เทคโนโลยีเส้นใยนำแสง 3 SCPY
วทฟส 351 การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร์ 3 SCPY
วทฟส 352 เศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์ 3 SCPY
วทฟส 353 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3 SCPY
วทฟส 355 แนวคิดทางฟิสิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 3 SCPY
วทฟส 364 ฟิสิกส์สุริยะ 3 SCPY
วทฟส 365 ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 3 SCPY
วทฟส 366 ดาราศาสตร์กาแลกซี่
วทฟส 371 ฟิสิกส์สถานะแข็ง 3 SCPY
วทฟส 372 หลักการทางฟิสิกส์ของนาโนเทคโนโลยี 3 SCPY
วทฟส 373 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 3 SCPY
วทฟส 374 ฟิสิกส์สถานะแข็งสำหรับวัสดุศาสตร์ 3 SCPY
วทฟส 378 เซมิคอนดัคเตอร์และนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3 SCPY
วทฟส 383 ธรณีฟิสิกส์ของโลกขั้นพื้นฐาน 3 SCPY
วทฟส 384 การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 1 - ทฤษฎีและการประยุกต์ 3 SCPY
วทฟส 385 การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีสนามศักย์ 3 SCPY
วทฟส 391 สัมมนา 1 1 SCPY
วทฟส 392 สัมมนา 2 1 SCPY
วทฟส 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 1 SCPY
วทฟส 394 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1 SCPY
วทฟส 400 ฟิสิกส์เชิงคำนวณ 2 3 SCPY
วทฟส 402 การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ 3 SCPY
วทฟส 403 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3 SCPY
วทฟส 404 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3 SCPY
วทฟส 405 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 3 SCPY
วทฟส 406 การแสดงภาพของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 3 SCPY
วทฟส 407 ทฤษฎีการย้อนกลับและการประยุกต์ 3 SCPY
วทฟส 410 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3 SCPY
วทฟส 411 คลื่นไม่เชิงเส้น 3 SCPY
วทฟส 412 ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้นเชิงคำนวณ 3 SCPY
วทฟส 413 หัวข้อพิเศษในปรากฎการณ์ไม่เชิงเส้น 3 SCPY
วทฟส 419 ระบบซับซ้อนกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3 SCPY
วทฟส 421 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 3 SCPY
วทฟส 428 ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี 3 SCPY
วทฟส 431 ฟิสิกส์พลาสมา 3 SCPY
วทฟส 435 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักฟิสิกส์ 3 SCPY
วทฟส 440 คณิตศาสตร์ฐานรากสำหรับทฤษฎีควอนตัม 3 SCPY
วทฟส 441 ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัมเบื้องต้น 3 SCPY
วทฟส 441 ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัมเบื้องต้น 3 SCPY
วทฟส 442 การทดลองทางทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม 3 SCPY
วทฟส 442 การทดลองทางทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม 3 SCPY
วทฟส 443 ควอนตัมสารสนเทศเบื้องต้น 3 SCPY
วทฟส 451 นิติฟิสิกส์ 3 SCPY
วทฟส 452 วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 3 SCPY
วทฟส 453 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น 3 SCPY
วทฟส 462 ดาราศาสตร์วิทยุ 3 SCPY
วทฟส 463 รังสีคอสมิก 3 SCPY
วทฟส 467 ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3 SCPY
วทฟส 468 หัวข้อคัดสรรทางดาราศาสตร์ 3 SCPY
วทฟส 469 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3 SCPY
วทฟส 475 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่นเชิงทฤษฎี 3 SCPY
วทฟส 476 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3 SCPY
วทฟส 477 การชี้ชัดลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3 SCPY
วทฟส 480 การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน 3 SCPY
วทฟส 482 การสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน 3 SCPY
วทฟส 485 การจำลองทางธรณีฟิสิกส์แบบไปข้างหน้าและการย้อนกลับ 3 SCPY
วทฟส 488 วิทยาแผ่นดินไหวเบื้องต้น 3 SCPY
วทฟส 490 การฝึกงาน 1 SCPY
วทฟส 491 สัมมนา 3 1 SCPY
วทฟส 492 สัมมนา 4 1 SCPY
วทฟส 493 โครงการทางฟิสิกส์ 1 2 SCPY
วทฟส 494 โครงการทางฟิสิกส์ 2 2 SCPY
วทฟส 495 โครงการวิจัย 1 2 SCPY
วทฟส 496 โครงการวิจัย 2 4 SCPY
วทฟส 523 ทฤษฎีสนามคลาสสิก 3 SCPY
วทฟส 620 วิธีการไม่รบกวนในทฤษฎีสนามควอนตัม 3 SCPY
วทฟส 621 สมมาตรยิ่งยวดในทฤษฎีสนามและสตริง 3 SCPY
วทฟส 639 ทฤษฎีสนามควอนตัม 3 SCPY
วทฟส 687 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ (ระบบควอนตัมแบบเปิด) 3 SCPY
วทภส 202 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 3 SCPM
วทภส 203 หลักการทั่วไปของการใช้ยาและสมุนไพร 2 SCPM
วทภส 351 เภสัชวิทยาคลินิก 2 SCPM
วทภส 352 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 SCPM
วทภส 353 การแพทย์แม่นยำ 2 SCPM
วทภส 451 เครื่องสำอางและโภชนเภสัชภัณฑ์ 2 SCPM
วทภส 452 การใช้สัตว์ตัวแบบเพื่อการทดสอบยา 2 SCPM
วทวน 101 หลักการขั้นแนะนำทางวัสดุศาสตร์ 3 SCME
วทวน 130 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน 3 SCME
วทวน 202 หลักการเบื้องต้นของเซรามิก 3 SCME
วทวน 203 กายภาพของโลหะ 3 SCME
วทวน 211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจำลอง 3 SCME
วทวน 222 เคมีเชิงฟิสิกส์และอุณหพลศาสตร์ 3 SCME
วทวน 223 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 SCME
วทวน 231 โมเดิร์นฟิสิกส์และกลศาสตร์ควอนตัม 3 SCME
วทวน 241 นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ 3 SCME
วทวน 260 กระบวนการทางพื้นผิว 3 SCME
วทวน 261 เครื่องสแกนนิ่งโพรบและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 3 SCME
วทวน 262 วัสดุนาโน 3 SCME
วทวน 263 นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ 3 SCME
วทวน 264 วัสดุนาโนและการประยุกต์ 3 SCME
วทวน 282 โครงงานนวัตกรรมวัสดุ 1 1 SCME
วทวน 283 โครงงานนวัตกรรมวัสดุ 2 1 SCME
วทวน 301 การใช้เครื่องมือสำหรับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 3 SCME
วทวน 304 ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย 3 SCME
วทวน 321 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และการขึ้นรูป 3 SCME
วทวน 324 การเสื่อมของวัสดุ 3 SCME
วทวน 330 ฟิสิกส์สถานะแข็งสำหรับวัสดุศาสตร์ 3 SCME
วทวน 332 วัสดุแม่เหล็กและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 3 SCME
วทวน 333 เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประดิษฐ์โครงสร้างนาโน 3 SCME
วทวน 335 วัสดุอนินทรีย์ 3 SCME
วทวน 341 ความเป็นพิษของวัสดุ 3 SCME
วทวน 342 นาโนเทคโนโลยีในการนำส่งยา 3 SCME
วทวน 360 ทัศนศาสตร์ 3 SCME
วทวน 361 สารกึ่งตัวนำและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3 SCME
วทวน 362 นาโนโฟโตนิกส์ 3 SCME
วทวน 364 นาโนเทคโนโลยีเชิงโมเลกุล 3 SCME
วทวน 371 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ 3 SCME
วทวน 372 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 9 SCME
วทวน 373 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในระบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 SCME
วทวน 375 หลักธุรกิจพื้นฐานสําหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการ 3 SCME
วทวน 381 ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑ 1 SCME
วทวน 382 ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒ 1 SCME
วทวน 384 การฝึกวิจัยวัสดุศาสตร์ 1 SCME
วทวน 385 การฝึกวิจัยวัสดุศาสตร์และการประยุกต์ 1 SCME
วทวน 386 สัมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1 SCME
วทวน 401 วัสดุเชิงประกอบ 2 SCME
วทวน 402 การแปรรูปพลาสติกและเทคโนโลยียาง 3 SCME
วทวน 411 การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต 3 SCME
วทวน 421 เคมีอุตสาหกรรมสำหรับวัสดุศาสตร์ 3 SCME
วทวน 422 วัสดุอินทรีย์และการขึ้นรูป 3 SCME
วทวน 431 การจำลองโมเลกุล 3 SCME
วทวน 432 วัสดุที่มีความอ่อนตัวและการประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ 3 SCME
วทวน 433 ปัญหาพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 3 SCME
วทวน 441 ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับร่างกาย 3 SCME
วทวน 442 หัวข้อพิเศษทางวัสดุชีวการแพทย์ 3 SCME
วทวน 451 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 3 SCME
วทวน 461 นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3 SCME
วทวน 471 เทคโนโลยีวัสดุกึ่งตัวนำ 3 SCME
วทวน 472 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน SCME
วทวน 481 สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1 SCME
วทวน 482 สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒ 1 SCME
วทวน 483 ฝึกงาน 1 SCME
วทวน 484 โครงงานวิจัย 2 4 SCME
วทวน 485 ฝึกงานวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 9 SCME
วทวน 486 โครงงานวิจัยวัสดุศาสตร์ 9 SCME
วทศท 102 เทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์ในเคมีอนินทรีย์ 2 SCPY
วทศท 103 ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคต 3 SCPY
วทศท 104 ท้องฟ้าและดวงดาว 2 SCPY
วทศท 110 เคมีกับวิถีชีวิตยุคใหม่ 2 SCCH
วทศท 111 ศาสตร์การทำอาหารโมเลกุล 3 SCCH
วทศท 120 ชีวิตดี มีสุข 2 SCBI
วทศท 121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะ 2 SCBI
วทศท 122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี 2 SCBI
วทศท 131 คณิตศาสตร์รอบตัว 2 SCMA
วทศท 132 การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ 2 SCMA
วทศท 133 วิทยาการข้อมูลเพื่อทุกคน 2 SCMA
วทศท 140 การถ่ายภาพธรรมชาติ (ภาษาไทย) 3 SCPL
วทศท 141 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 3 SCPL
วทศท 150 คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ 2 SCPY
วทศท 180 รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อ 2 SCBC
วทศท 240 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมพฤกษศาสตร์ 3 SCPL
วทศท 280 สนุกกับการขยายพันธุ์พืช 2 SCIN
วทศน 102 ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภค 2 SCPY
วทศน 103 ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคต 3 SCPY
วทศน 110 เคมีในชีวิตประจำวัน 3 SCCH
วทศน 140 การถ่ายภาพธรรมชาติ (ภาษาอังกฤษ) 3 SCPL
วทศน 281 สะเต็มในชีวิตประจำวันและอาชีพ 2 SCIN
วทศน 282 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตประจำวัน 3 SCIN
วทสร 101 สุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 SCPS
วทสร 202 สรีรวิทยาพื้นฐาน 3 SCPS
วทสร 361 สรีรวิทยาของภาวะความชรา 2 SCPS
วทสร 362 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2 SCPS
วทสร 363 สัมมนาทางสรีรวิทยาปริวรรต 2 SCPS
วทสร 461 สมอง จิตใจ และพฤติกรรม 2 SCPS
วทสร 462 แนวโน้มทางสรีรวิทยาปริวรรต 2 SCPS