ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

แนวทางการขอทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่


ปฏิทินเปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล


1. ทุนคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่หลากหลายครอบคลุมอาจารย์ทุกกลุ่ม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนสามารถทำงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาจารย์สามารถแข่งขันในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละทุน รวมทั้งผู้ขอรับทุนของคณะทุกทุนจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจทุ่มเทในการทำวิจัย รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี   โดยทุนคณะวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกออกเป็น  14  ประเภท ได้แก่

 • ทุนสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย
 • ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่
 • ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่
 • ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์รุ่นกลาง
 • ทุนวิจัยร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย
 • ทุนพัฒนางานวิจัย
 • ทุนวิจัยก้าวกระโดด
 • ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
 • ทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่
 • ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง
 • (อยู่ระหว่างการปรับปรุงประกาศ)
 • ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 • เงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
 • >> รายละเอียดเพิ่มเติม


2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย


3. ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

เป็นทุนที่จัดสรร จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยมหิดล การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โครงการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มเรื่องเร่งด่วน และนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


4. แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก


5. แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ