logo


Research Strength ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

pictureFrontiers of Science and Sustainable Technology

1. Aquaculture (Shrimp/fish/Abalone/sea cucumber)
งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลา หอยเป๋าฮื้อ  และปลิงทะเล  เป็นต้น 
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  ลดผลกระทบและป้องกันความสูญเสียจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Agricultural and Food Technology
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่า

3. Conservation, Ecology and Environmental Science (animal, plant, insects, microbes)
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์  การเสริมสร้างและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในประเทศ

4. Biomass and Bioresource Technology (Biocatalysis, Biorefinery, Bio-based Chemical,  Bioenergy, Bioactive Compounds, Green Process)
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  ได้แก่  การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในรูปแบบของเอนไซม์หรือเซลล์จุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพสูง  ในการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและทางด้านการแพทย์ การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการสกัดสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา เพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์  เป็นต้น

5. Material and Polymer (smart material, nanomaterial, rubber, polymer and bioplastics)
งานวิจัยและพัฒนาวัสดุเฉพาะทางเพื่อผลิตหรือใช้วัสดุนาโนเทคโนโลยีสำหรับนำไปใช้ในด้านพลังงานทดแทน เครื่องมือหรือวัสดุเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม  และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และลดต้นทุนของกระบวนการผลิต นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

6. Diagnostics and Sensor Technology (sensor, diagnostic kit, high throughput detection, lab-on-chips)
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจวิเคราะห์ด้านการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติในการควบคุม ประมวลผลและรายงานผลในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น การพัฒนาเซ็นเซอร์ต่างๆ  ชุดตรวจสารปนเปื้อน หรือชุดตรวจภาคสนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความไวในการตรวจ

7. Aging Diseases and Noncommunicable Diseases (Neurological disorders, Cancer, Metabolic Syndromes, Bone and Muscle Diseases)
งานวิจัยที่เน้นการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุ เช่น  โรคมะเร็ง โรคความเสื่อมของระบบประสาท โรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม  โรคกระดูกพรุน  เป็นต้น รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะแรกได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

8. Emerging, Infectious diseases and Parasites
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำต่างๆ  เช่น  โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิต เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน ควบคุม และวางแนวทางการรักษาโรคต่อไปในอนาคต

9. Therapeutic Technology (Stem cell, vaccine, medicinal chemistry and natural product, drug development) 
งานวิจัยและพัฒนาเทคนิคต่างๆ ทางการแพทย์  รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น  เซลล์ต้นกำเนิด  วัคซีน  สารสกัดต่างๆ  หรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือกับโรคต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

10. Systems Biology 
งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาเชิงระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้จากต่างสาขาวิชา  เช่น  ชีววิทยาการแพทย์  การประมวลข้อมูลขนาดใหญ่  คณิตศาสตร์  หรือฟิสิกส์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจชีววิทยาเชิงระบบของสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน  และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้านการแพทย์ต่อไปในอนาคต

11. Computational, Modeling and Simulations
งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้การสร้างแบบจำลองและประมวลผลร่วมกับข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำไปใช้ในการจำลองปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตลอดจนการเกษตร

12. Earth and Cosmic Science
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัด การเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ   และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอวกาศ

13. Science Education
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอนแบบใหม่  กระบวนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ในศตวรรษที่ 21  นวัตกรรมการเรียนรู้หรือสื่อการสอน เพื่อทำให้เกิด Transformative learning ในระดับผู้เรียน