logo

มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เพื่อให้ทุนอุดหนุนสวัสดิการ อุดหนุนการสอน หรือการวิจัย แก่ข้าราชการและลูกจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เพื่อให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. เพื่อช่วยเหลือครอบครัว บุตรหลานของข้าราชการหรือลูกจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. เพื่อประกอบกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่นๆ เท่าที่เห็นสมควรตามกาละเทศะ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-5073 โทรสาร 0-2201-5072

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

1 รองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์นารถธิดา ตุมราศวิน รองประธานกรรมการ
5 รองศาสตราจารย์กัณยารัตน์ สุไพบูบย์วัฒน กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อมรสมานกุล กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส กรรมการและเหรัญญิก
4 นายณัฐพล แนวจำปา กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ