สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และได้ประกอบคุณประโยชน์อเนกประการ แก่สังคมและประเทศชาติ.

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ 398 คน
98%
สมาชิกวิสามัญ 1 คน
1%

ปูชนียบุคคล

ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.ประสพ รัตนากรปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ
ศ.นพ.ประสพ รัตนากร
ศ.นพ.ประสพ รัตนากรปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ
ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูชนียบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุราชบัณฑิต
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุราชบัณฑิต
ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ข้าราชการบำนาญ กรมทรัพยากรธรณี
ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชตินายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ศ. ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

ศ.เกียรติคุณ ดร. มาลียา เครือตราชู
ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

About the MUSC

Welcome to the official website of the Mahidol University Science Alumni Association (MSCA)..


ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2558

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศ. ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกสามัญ

500 บาทตลอดชีพ

  • 1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • 2. อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานประจำในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • 3. ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

สมาชิกยุวสมาชิก

100 บาท ตลอดชีพ

  • คือ นักศึกษาปัจจุบันของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.