สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประกาศจัดตั้งสมาคมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามใบอนุญาต เลขที่ ต.341/2545 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2545

ข้อมูลทั่วไป สมัครสมาชิก

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และได้ประกอบคุณประโยชน์อเนกประการ แก่สังคมและประเทศชาติ.

จำนวนสมาชิกสามัญ

0 คน
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ปูชนียบุคคล

ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.ประสพ รัตนากร
ศ.นพ.ประสพ รัตนากรปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ
ศ.นพ.ประสพ รัตนากร
ศ.นพ.ประสพ รัตนากรปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ
ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูชนียบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุราชบัณฑิต
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุ
ศ.ดร.กำจร มนุญปิจุราชบัณฑิต
ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกยุวสมาชิก

100 บาท

  • นักศึกษาปัจจุบันของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305