logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

คณะวิทยาศาสตร์เปิดตัว VentureClub@MUSC ในงาน The @Venture Day เปิดบ้านนวัตกร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว VentureClub@MUSC ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ "สตาร์ทอัพ" สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย-นวัตกรรมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งภาคธุรกิจ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเองในงาน The @Venture Day เปิดบ้านนวัตกร โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ให้การต้อนรับ และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

VentureClub@MUSC (อาคาร V) เป็นอาคารที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้บ่มเพาะความสามารถ สร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยอาศัยผลงานวิจัยที่มีความพร้อมของคณะฯ รวมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงและให้คำปรึกษากับภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในการเปิดตัวในครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิชาการ เช่น กิจกรรมการสำรวจเปิดขุมทรัพย์ "บัญชีนวัตกรรม" ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่คัดสรรผลงานตัวอย่างกว่า 30 ผลงาน ครอบคลุมทั้งนวัตกรรมด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม อาหาร สุขภาพ ยารักษาโรค การแพทย์ เทคโนโลยี IoT รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและคลีนิกเทคโนโลยี เป็นต้น และยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมตัวอย่างของ Start-up Unit ความสำเร็จของการต่อยอดผลงานนวัตกรรม จากงานวิจัยสู่ Entrepreneur การแนะนำหลักสูตรนานาชาติแบบสองปริญญาร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์หลายสาขา และหลักสูตรในการสร้างนวัตกร เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย

นอกจากนั้น ในงานยังได้เน้นให้มีการพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตนวัตกรรมกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ และมีกิจกรรม Pitching Idea: Open Innovation จาก 7 ทีมนวัตกร ประกอบด้วย ทีมนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรของคณะฯ ที่ได้ผ่านโครงการบ่มเพาะทั้งในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัยมาแล้ว ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้ ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้โหวตผลงานที่ชื่นชอบ พร้อมลุ้นรับกระเป๋าผ้า ลำโพงบลูทูท และหูฟัง เป็นของที่ระลึก โดยทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทีมอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ "SensingX", ทีมอาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาฟิสิกส์ "Alcohol Alert" และทีมนักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาเคมี "อิ่มสุข" ตามลำดับ 

ข่าวจากแหล่งอื่นๆ:

ภาพถ่าย : นายเทพทัต คุ้มสังข์, นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย : ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร