หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
หลักสูตรพิสิฐวิธาน และโครงการ B.Sc.-Ph.D.
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นานาชาติ แบบ Double Degree Program
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)
โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ (Ph.D.-M.D. Program)

 

ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร ดังนี้
ดูรายละเอียดของหลักสูตรปริญญาโท เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือสอบถามรายละเอียดที่ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2201 5837-9

ที่ หลักสูตร ประเภท
1. วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
2. วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
3. วท.ม. (จุลชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
4. วท.ม. (เคมี) (หลักสูตรใหม่ 2556) (หลักสูตรนานาชาติ)
5. วท.ม. (ชีวเคมี) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
6. วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
7. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (หลักสูตรนานาชาติ)
8. วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
9. วท.ม. (ฟิสิกส์) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
10. วท.ม. (เภสัชวิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
11. วท.ม. (วิทยาการพืช) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
12. วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
13. วท.ม. (สรีรวิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
14. วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เป็นสหสาขาวิชา จำนวน 3 หลักสูตร
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยสหสาขาวิชา (ห้อง B400 ตึกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์) โทร. 0 2201 5472

ที่ หลักสูตร ประเภท
15. วท.ม. (พิษวิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
16. วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
17. วท.ม. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร ดังนี้
ดูรายละเอียดของหลักสูตรปริญญาเอก เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือสอบถามรายละเอียดที่ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2201 5837-9

ลำดับที่ หลักสูตร ประเภท
1. ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
2. ปร.ด. (คณิตศาสตร์)(หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
3. ปร.ด. (จุลชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
4. ปร.ด. (ชีวเคมี) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
5. ปร.ด. (ชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
6. ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) * (หลักสูตรใหม่ 2556) (หลักสูตรนานาชาติ)
7. ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
8. ปร.ด. (ฟิสิกส์) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
9. ปร.ด. (เคมี) (หลักสูตรใหม่ 2556) (หลักสูตรนานาชาติ)
10. ปร.ด. (เภสัชวิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
11. ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
12. ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
13. ปร.ด. ( สรีรวิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
14. ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ)

* เริ่มในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นานาชาติ แบบ Double Degree Program ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เป็นสหสาขาวิชา จำนวน 3 หลักสูตร
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยสหสาขาวิชา (ห้อง B400 ตึกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์) โทร. 0 2201 5472

ลำดับที่ หลักสูตร ประเภท
15. ปร.ด. (พิษวิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
16. ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (หลักสูตรนานาชาติ)
17. ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) (หลักสูตรใหม่ 2556) (หลักสูตรนานาชาติ)