logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2552

 

เรียนปริญญาเอกที่มหิดล ได้รับปริญญา 2 ใบ ไทย - ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม K 101 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ด็อเตอร์ ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ Dr. Michiko Takagaki (Director of International Relation) ในฐานะตัวแทนของ Prof. M. Kikuchi คณบดี Graduate School of Horticulture มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ เพื่อเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วมสถาบันระหว่างหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นานาชาติ กับ มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการร่วมมือเปิดหลักสูตรแบบ Double Degree Programระดับปริญญาเอก ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยชิบะ

ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิบะของญี่ปุ่น เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นานาชาติ แบบ Double Degree Program โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะได้รับปริญญาเอก สองใบ ไทย - ญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า "นับเป็นโปรแกรมแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดหลักสูตร Double Degree Program ในระดับปริญญาเอก กับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น และถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ในอนาคต คณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรลักษณะนี้ให้มากขึ้น"

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า "จากการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสองสถาบัน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ทำให้เราสนใจทำหลักสูตรปริญญาเอกร่วมกัน โดยในปีการศึกษานี้ เราจะคัดเลือกนักศึกษา ประมาณ 1- 2 คน ทั้งไทยและญี่ปุ่นที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเข้าโปรแกรมนี้ โดยนักศึกษาจะมีโอกาสเรียนร่วมกัน และไปทำวิจัยภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งไทยและญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลร่วมกัน" และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ประสานงานโครงการได้เสริมว่า "ภายใต้โครงการดังกล่าว ทั้ง 2 สถาบัน ได้จัดให้มีระบบการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น"

โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือของหลักสูตรดังกล่าวซึ่งลงนามโดย คณบดีของ Graduate School of Horticulture มหาวิทยาลัยชิบะ ร่วมกับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม K 101 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โดยที่ Dr. Michiko Takagaki ผู้อำนวยการหน่วยความร่วมมือกับต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนของ Prof. M. Kikuchi คณบดี Graduate School of Horticulture มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยชิบะ มีการร่วมมือเปิดหลักสูตรแบบ Double Degree Program ในระดับปริญญาเอก กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มโปรแกรมครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยชิบะ"

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ. ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน โทร. 0-2201-5209 หรือ e-mail: scksp@mahidol.ac.th