logo

งานการศึกษา

งานการศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพญาไท มีพันธกิจหลักด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ กิจการนักศึกษา และการบริการการศึกษา ทั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรและหน่วยงานภายใน ดังนี้

Kittisak

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

 

kittisak.yok@mahidol.ac.th

0 2201 5005


Kornkanok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

 

kornkanok.bun@mahidol.ac.th

0 2201 5005


Natapol

ดร.ณัฐพล แนวจำปา

หัวหน้างานการศึกษา

 

mahidol.natapol@gmail.com

0 2201 5053

หน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลักสูตรปริญญาตรี
 1. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 2. การจัดการเรียนการสอนและการเชิญอาจารย์สอนพิเศษ
 3. การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรไทย
 4. การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย
 5. การลาพัก-ลาออกของนักศึกษา
 6. การประกันคุณภาพส่วนงาน
 7. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์และ MU LabPass
 8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านหลักสูตรและการสอน
 9. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 1. นางสาวสายพิณ ทองพัด
  นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
  saipin.non@mahidol.edu
  0 2201 5052
 2. นางสาววรพักตร ก่อสันติมุกขัง
  นักวิชาการศึกษา
  warapak.kor@mahidol.ac.th
  0 2201 5052
หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพิเศษ
 1. กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
 2. ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
 3. ทุนศรีตรังทอง
 4. ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 5. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 6. การทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน
 1. นางสาวทิชา เชิดผล
  นักวิชาการศึกษา
  ticah.che@mahidol.ac.th
  0 2201 5054
 2. นางสาวเกศสุดา เทพยศ
  นักวิชาการศึกษา
  ketsuda.tap@mahidol.ac.th
  0 2201 5050
 3. นางสาวหทัยมาศ ศรีชมภู
  นักวิชาการศึกษา
  hathaimas.sri@mahidol.ac.th
  0 2201 5053
หน่วยบริการการศึกษา
 1. การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน-ลดรายวิชา
 2. การตรวจสอบผลการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา
 3. การบริการการศึกษา
 4. การจองห้องเรียน
 5. งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสารของหน่วยงาน
 6. งานผลิตเอกสาร
 7. รด. / การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 1. นางจันศนีย์ ฉิมงาม
  นักวิชาการศึกษา
  jansanee.chi@mahidol.ac.th
  0 2201 5054
 2. นางบุสบา ขุนศรี
  พนักงานธุรการ
  bussaba.khn@mahidol.ac.th
  0 2201 5052
 3. นายวสันต์ เสาะไธสง
  นายช่างเทคนิค
  vasan.soh@mahidol.ac.th
  0 2201 5055
 4. นายอนุรักษ์ มีจำรัส
  พนักงานอัดสำเนา
  samruay.mee@mahidol.ac.th
  0 2201 5055
 5. นางอำพร เทียมทอง
  พนักงานอัดสำเนา
  amphon.tha@mahidol.ac.th
  0 2201 5055
หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
 1. การรับนักศึกษาเข้าศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน-ลดรายวิชา (หลักสูตรนานาชาติ)
 4. การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 5. ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ
 1. นางสาวพรทิพย์ พูลสวัสดิ์
  นักวิชาการศึกษา
  0 2441 9817 ต่อ 1199
 2. นางสาวเอื้ออาทร ใจดี
  นักวิชาการศึกษา
  0 2441 9817 ต่อ 1199
 3. นางสาววรรณพร แดงศรีธรรม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  0 2441 9817 ต่อ 1199

ช่องทางติดต่องานการศึกษา

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่
ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 วิทยาเขตพญาไท 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

โทรศัพท์
0 2201 5050-54

 

โทรสาร
0 2354 7143

 

E-mail
scedmu.133@gmail.com