ประการผลการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก รุ่นปีการศึกษา 2563
แผนการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ช่องทางติดต่อภาควิชา

การรับรางวัลงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22
ใบสำคัญรับเงินแยกตามประเภทรางวัลสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 63 ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS 2563 และยังไมีสาขาวิชาเอกตั้งแต่แรกเข้า

สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้องเข้ามาปฎิบัติหน้าที่หรือเข้ามาในสถานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กรุณาดำเนินการตามลิงค์ด้านล่าง (โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.)สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันนอกพื้นที่จังหวัดนครปฐมและไม่รวมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้องเข้ามาปฎิบัติหน้าที่หรือเข้ามาในสถานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กรุณาดำเนินการตามลิงค์ด้านล่าง (โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.)ทีมมหิดล ได้จัดทำข้อมูล เตรียมซ้อมออนไลน์ ด้วย Online Learning Tool แบบต่างๆ
ที่มา : https://www.facebook.com/teammahidol/งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

 


 

                                    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

   
     
    

    

   

   
 
     

     

    

     

           

           

                                                            visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143