logo

เรื่องควรทราบ ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2563
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561
ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 [ภาษาไทย / English]
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 [ภาษาไทย / English]
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ภาษาไทย / English]
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ภาษาไทย / English]
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 [ภาษาไทย / English]

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ พ.ศ. 2563
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63 ขึ้นไป พ.ศ.2562
เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (คณะวิทยาศาสตร์)
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ.2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ.2558
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 [ภาษาไทย / English]