logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2563

 

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง “Share & Learn การพัฒนาเว็บไซต์ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/งาน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง P114 ตึกฟิสิกส์ เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่รายงานตามตัวชี้วัด SDGs 17 ประการ ตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและรองรับการตรวจสอบ/การคัดเลือกข้อมูลสำหรับการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Rankings รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรทราบ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำเสนอข้อมูลในเรื่อง Cyber Security ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การอัพเดทระบบปฎิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยจากการคุกคามจากภายนอก การป้องกัน Ransomware ในชีวิตประจำวัน คุณปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อมูลในเรื่องการจัดเก็บสถิติเว็บไซต์ด้วย Google Analytics การใช้งาน SC Photo สำหรับนำส่งภาพข่าว และ คุณนุชสรา บุญครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อมูลในเรื่องการจัดทำภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 17 ประการ แนะนำเครื่องมือสำหรับเว็บมาสเตอร์ในการตรวจสอบ Bad Link การติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Wordpress และการใส่ Metadata ต่างๆ การใส่ code สถิติ Truehit โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลเว็บไซต์จากภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/งาน เป็นอย่างดี

RELATED SDGs

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ตรวจสอบโดย: นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
เขียนข่าว: นายอภิชัย อารยะเจริญชัย, นางสาวนุชสรา บุญครอง
ภาพกิจกรรม: นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
เว็บมาสเตอร์: นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม