logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "วิทยากษีณานุสรณ์ 61"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 "วิทยากษีณานุสรณ์ 61" ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณทั้ง 18 ท่าน ที่ได้ตั้งใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน จาก 3 งาน และ 9 ภาควิชา ได้แก่

 1. นางสุมาลี อนันตศิริ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ภาควิชาคณิตศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ราษฏร์วิรุฬห์กิจ ภาควิชาเคมี
 4. ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์  ภาควิชาจุลชีววิทยา
 5. นางสุภาพ จันทร์แจ่ม  ภาควิชาชีวเคมี
 6. อาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง ภาควิชาชีววิทยา
 7. ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 8. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 9. นางเฉลียว สิทธิคง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 10. นางจริยา พลจันทร์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 11. ศาสตราจารย์ ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์  ภาควิชาสรีรวิทยา
 12. นางประไพ กรับกังวาล ภาควิชาสรีรวิทยา
 13. นางอําพร เทียมทอง  งานการศึกษา
 14. นางเลี้ยง ยุตวัน  งานบริหารและธุรการ
 15. นางสุรีย์ เกิดบางระจัน งานบริหารและธุรการ
 16. นางสําเภา ภู่ห้อย  งานบริหารและธุรการ
 17. นายบุญส่ง จงสุจริตธรรม  งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
 18. นางประเยาว์ แจ้งอรุณ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

โดยในช่วงเช้ามีการจัดให้ผู้เกษียณ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และถวายเครื่องไทยธรรม ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณใต้ตึกกลม ต่อด้วยพิธีแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ช่วงบ่าย โดยรับชมวีดิทัศน์ชีวประวัติของผู้เกษียณอายุงานแต่ละท่าน และการแสดงจากสำนักงานคณบดี "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร" การแสดงจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ "บ้านเราผูกพันเกษียณแล้วไม่ลืมกัน" และการแสดงชุด "ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด" จากภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้เกษียณและผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ประธานในพิธี จึงมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ ผู้เกษียณอายุงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนที่ในช่วงสุดท้ายของงาน ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข และนางเลี้ยง ยุตวัน ผู้แทนผู้เกษียณได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เรียกได้ว่าเป็นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทุกๆ คน ซึ่งแม้จะต้องเกษียณอายุงานไป แต่ความรัก ความผูกพัน ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป 

ภาพถ่าย : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นายดสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม