logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ 6 โรงเรียนมัธยม สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ 6 โรงเรียนมัธยม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5 เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM ของครูผู้สอน สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงขยายโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาผู้สนใจและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ อันเป็นการสร้างกำลังสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามหลัก และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นพยานร่วมลงนาม ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา เป็นสักขีพยาน และผู้แทนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) โรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้อง SC1-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

นอกจากนี้ได้มีการมอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลอาจารย์ผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับ ดร.วรรณวิภา สุทธเกียรติ จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดร.สุธาสินี แม้นญาติ จากสำนักการศึกษา เทศบาลขอนแก่น และ นายวีรภัทร์ โปณะทอง จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ต่อด้วยประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ "MUSC School Network 2562" ระหว่างผู้บริหาร ทีมวิชาการของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรายงานภาพรวมของโครงการ ประมวลปัญหา และอุปสรรคของโครงการที่ผ่านมา พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในครั้งต่อไปอีกด้วย

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพถ่าย: นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์: นางสาวนุชสรา บุญครอง