logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

อาจารย์คณะวิทย์มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้วิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย ในชื่อผลงาน การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ โดยเป็นผลงานของคณะวิจัย ซึ่งมีผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ ภาควิชาเคมี

ในปี 2559 ไทยส่งออกถุงมือยาง มากเป็นอันดับสองของโลก และส่งออกเส้นด้ายยางมากที่สุดในโลก (ที่มา: Global Trade Atlas 2017) แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดยังไม่มีมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพระดับระหว่างประเทศ (ISO) มีเพียงมาตรฐานวิธีทดสอบเส้นด้ายยาง ISO 2321:2006 Rubber threads - Methods of test ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2006 โดยยังมิได้ปรับปรุงตั้งแต่ประกาศใช้

ดังนั้นเพื่อรักษาบทบาทผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์จากน้ำยางของไทย จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านและเส้นด้ายยาง รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบเส้นด้ายยาง เพื่อให้ได้วิธีการทดสอบที่ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยาง โดยการจัดทำร่างมาตรฐานในแต่ละขั้นตอน คณะผู้วิจัยได้ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล และจัดทำร่างมาตรฐานฯ รวมถึงจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิต ผู้ใช้ นักวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อขอข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานก่อนนำส่งร่างมาตรฐานต่อที่ประชุมและคณะกรรมการ ISO โดยจากผลการวิจัยของโครงการฯ ทางคณะผู้วิจัยได้นำส่งร่างมาตรฐานฉบับ Final Draft International Standard (FDIS) และฉบับพร้อมประกาศใช้ (ISO) ให้กับทาง ISO ได้แก่

  1. ISO/FDIS 20057 Rubber household glove – General requirements and test methods
  2. ISO/FDIS 20058 General purpose rubber threads – Specification
  3. ISO/IS 2321 Rubber threads – Methods of test  

ซึ่งทาง ISO ได้ประกาศใช้แล้วทั้ง 3 ฉบับในปี 2560 และคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงร่าง มอก. ทั้ง 3 ฉบับให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐานฯ ที่ส่งให้กับทาง ISO เพื่อให้ สมอ. พิจารณาประกาศใช้ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากผลงานวิจัยดังกล่าวทำให้นักวิจัยและคณะได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 ด้านนโยบาย แสดงถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมและสามารถขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติได้จริง 

 

ภาพถ่าย : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าว : เรียบเรียงจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ตรวจสอบโดย : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร