logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การประชุมเครือข่ายเว็บมาสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดการประชุมเครือข่ายเว็บมาสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรในหัวข้อ ทิศทางของการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ตามอัตลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัย โดยดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข กล่าวถึงการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการนำตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตัวอักษร เพื่อใช้ในการออกแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เครือข่ายเว็บมาสเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ โดยนายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศฯ ได้กล่าวถึง สิ่งที่ผู้ดูแลเว็บไซต์พึงกระทำในด้านความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ การอัพเดท version ของ CMS เป็นต้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการโดนไวรัสชนิดต่างๆ จากนั้นนางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นักเอกสารสนเทศ เสนอแนะวิธีการนำ Open Code มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างปลอดภัย โดยเน้นแหล่งที่น่าเชื่อถือ พร้อมกับแนะนำ Mahidol Personalweb สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล ในตอนท้ายนางสาวนุชสรา บุญครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แนะนำการตั้งชื่อไฟล์ชนิดต่างๆ ทั้งเว็บเพจและรูปภาพ การตั้งค่า Metadata การทำภาพและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับใช้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ

การประชุมครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามอัตลักษณ์และทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
เขียนข่าว : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร