logo
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 (SciEx2016)

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17
"The 17th Science Project Exhibition" ประจำปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเปิดพิธี "นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17" ที่จัดโดยงานการศึกษา ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "เทรนด์โลกชี้ชัดวิทยาศาสตร์สร้างชาติ ศาสตร์กับศิลป์แยกกันไม่ได้" กล่าวถึงการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เทรนด์ทางเทคโนโลยี และความหมายของ Startup Thailand

ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขามีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ผ่านการวิเคราะห์และวิจารณ์โดยนักศึกษาร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิจารณาผลงาน ในการบรรยายแบบ Short Talk แบ่งเป็นช่วงเช้า 11 ผลงาน และช่วงบ่าย 11 ผลงาน โครงงานละ 3 นาที และการบรรยายแบบ Plenary Talk ที่ได้ทำการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 7 โครงงาน โครงงานละ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที ตามลำดับทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ รอบบริเวณตึกกลมและซุ้มเฟื่องฟ้า โดยนักศึกษาเจ้าของโครงงานยืนประจำบอร์ดเพื่ออธิบายแก่ผู้สนใจ หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ผลงานที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี กล่าวปิดพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร