logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2558

 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (Science Project Exhibition : SciEx2015)

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ซึ่งการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา และผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขามีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง และได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน/นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ

การบรรยายแบบ Shot Talk Presentation เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีนี้มีทั้งสิ้น 24 โครงงาน ซึ่งแบ่งการบรรยายเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า จำนวน 12 โครงงาน และช่วงบ่าย จำนวน 12 โครงงาน นักศึกษาจะนำเสนอโครงงานละ 3 นาที และการบรรยาย Plenary Talk โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จำนวนทั้งหมด 7 โครงงาน นำเสนอโครงงานละ 10 นาทีพร้อมตอบคำถาม 5 นาที ติดตามผลการรับรางวัลทั้งหมดได้ที่แนบท้ายข่าวนี้ และนอกจากจากบรรยายดังกล่าวแล้ว ภายในงานนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ กว่า 200 ผลงานมาร่วมจัดแสดงโดยรอบบริเวณตึกกลม ซึ่งสร้างความประทับใจให้เกิดกับประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจภายนอกเป็นอย่างยิ่ง

ภายหลังจากนำเสนอผลงานทุกประเภท เป็นงานปัจฉิมนิเทศในบรรยากาศของการอำลาอาลัยผู้จบการศึกษา จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล แก่ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบออกไปเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี ได้กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาและอาจารย์ สร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้แก่นักศึกษาและอาจารย์อย่างมิรู้ลืม ช่วงคำเป็นงานเลี้ยงระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

 

ภาพจาก Facebook ของนักศึกษาและอาจารย์ ในกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (Science Project Exhibition : SciEx2015)