logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย

3 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลและทุนช่วยเหลือทางการวิจัย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี

รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น เป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลถึง 3 ท่าน ได้แก่

ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความหลากหลายและบทบาทของกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลไปด้วยผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนรูปสารหนูในน้ำใต้ดินที่ได้รับผล กระทบจากกิจกรรมการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการบำบัดมลพิษด้วยวิธีทางชีวภาพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ ผู้มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านการนำอนุภาคนาโนมาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ การนำส่งยา การวิเคราะห์ การเกษตร และการใช้อนุภาคนาโนในระบบของไหล (nanofluid) ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย เรื่อง “การตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กระจายตัวในกระแสเลือดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจายด้วยอนุภาคนาโนของทองและอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก”

และ ดร. นายแพทย์ณัฐพล ภาณุพินธุ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำ Basic and translational research เกี่ยวกับแคลเซียมและแมทาบอลิซึมของกระดูกและชีววิทยาเชิงกล (mechanobiology) ของระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ ในด้านชีวฟิสิกส์ทางการแพทย์ (medical biophysics) รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการวิจัยทางชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลด้วยผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานสำหรับงานวิจัยด้านกระดูก โดยการผสมผสานการเลี้ยงเซลล์กระดูกสามชนิดเข้าด้วยกัน ในระบบที่มีการไหลเวียนของเหลวแบบต่อเนื่อง”

ในโอกาสอันดีนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน และอีก 1 ท่านจากคณะทันตแพทยศาสตร์ในพิธีมอบรางวัล

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพถ่าย : นางสาวปัณณพร แซ่แพ นางสาวสปัน เสถียรกิจ
เขียนข่าว: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย: ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ