logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (SC 3) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งและพัฒนา "หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์" ที่ดำเนินการภายใต้การดูแลของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ในการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้ง ตัดริบบิ้นร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และในช่วงบ่าย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมชมสถานที่และการจัดแสดงนิทรรศการการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ โดยมีจุดแสดงดังนี้ จุดแสดงที่ 1 การเรียนการสอน Basic Anatomy โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี จุดแสดงที่ 2 การเรียนการสอน Biomedical Anatomy under HVAC system โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา มาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ และ อ.ดร.ธนพงศ์ เครื่องคำ การบริจาคร่างกายและเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง และ อ.ดร.ธนพงศ์ เครื่องคำ จุดแสดงที่ 3 การพัฒนาสื่อการสอนสามมิติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล (หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ จุดแสดงที่ 4 นิทรรศการงานวิจัยเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง การจัดตั้งหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยห้องดังกล่าวเป็นห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ที่มีระบบดูดไอฟอร์มาลิน ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สาคัญต่อสุขภาพของผู้สอนและผู้เรียน เพื่อยกระดับศักยภาพการสอนและการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ที่ต้องศึกษาผ่านร่างอาจารย์ใหญ่

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ข่าวจากสื่อมวลชน

ภาพถ่าย : ผศ. ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ นางสาวปัณณพร แซ่แพ นางสาวเกตน์นิภา บุญส่งนาค
เขียนข่าว: นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
ตรวจสอบโดย: ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ