logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับศูนย์ความเป็นเลิศ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับ ศูนย์ความเป็นเลิศ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (DKSH Center of Excellence in Analytical Science at MUSC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครันที่สุดแห่งใหม่ภายใต้บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สู่การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ VentureClub@MUSC ซึ่งเป็นโครงการที่สนองนโยบาย Thailand 4.0 สร้าง Ecosystem ในการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถสร้าง Deep Tech Startup ขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างมิติในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป และเพื่อให้ครบวงจรในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและตัวอย่างต่างๆ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ ถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาเชิงอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งและความชำนาญของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้นจึงมีการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ ขึ้นในโครงการ VentureClub@MUSC นี้ ซึ่งมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 11.30 น. โดยได้รับเกียรติจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และคุณมาโค่ ฟารีน่า ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนจะพาผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเยี่ยมชมภายในศูนย์แห่งใหม่นี้

การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียมาแล้วกว่า 150 ปี เป็นการเพิ่มความสามารถในการบริการด้านโซลูชั่นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งแก่ลูกค้า ผู้ที่สนใจ และบุคลากรทางการศึกษาต่างๆ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐในการจัดตั้งโครงการ Yothi Medical Innovation District ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีอีกด้วย โดย บริษัท ดีเคเอสเอช เห็นสมควรว่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการจะคืนกำไรให้สู่สังคม โดยบริจาคกลับมาทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือเงินทุนพัฒนาศักยภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัยของนักศึกษา ต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (DKSH Center of Excellence in Analytical Science at MUSC) ตั้งอยู่ที่ อาคาร VentureClub@MUSC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภายในอาคารมีพื้นที่สำหรับการจัดตั้ง Startup แล้วยังมีพื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมประเภทอื่น เช่น การสัมมนา การอบรม การฝึกปฏิบัติได้อีกด้วย ผู้สนใจเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศฯ และ โครงการ VentureClub@MUSC สามารถติดต่อได้ที่งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-5707

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพถ่าย : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นางสาวสปัน เสถียรกิจ
เขียนข่าว: นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
ตรวจสอบโดย: ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ