logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิวิทยวิวัฒน์ จัดการบรรยายพิเศษ “หน้าสวยด้วยตัวเรา” ให้กับประชาชนทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิวิทยวิวัฒน์ จัดการบรรยายพิเศษ “หน้าสวยด้วยตัวเรา” เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงามของใบหน้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้ใบหน้างามแลดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัย โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา และ นายแพทย์สมพงษ์ นาคพินิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เนื้อหาของการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ครอบคลุมโครงสร้างและชั้นผิวของใบหน้า การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้าเมื่ออายุมากขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อความงามต่างๆ ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ตลอดจนการดูแลรักษาผิวหน้าด้วยตัวเรา อีกด้วย

มูลนิธิวิทยวิวัฒน์ หนึ่งในพันธมิตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และพัฒนากำลังคนให้มีความชำนาญระดับสูง ตลอดจนส่งเสริมการนำความรู้และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ให้เกิดเป็นสาธารณะประโยชน์

ท่านผู้สนใจกิจกรรมการบรรยายพิเศษของทางมูลนิธิฯ และคณะวิทยาศาสตร์ สามารถติดตามข่าวผ่านทาง website ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือติดต่อสอบถามจากงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพถ่าย : ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เขียนข่าว: ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
ตรวจสอบโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ