logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2431 พัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2433 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2486 ในเวลาต่อมาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยเหตุนี้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี จึงเป็นวันอันสำคัญยิ่งของชาวมหิดล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยเวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้พิธีการในช่วงเช้ายังมีพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "Timeline of Mahidol University เส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน" พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 10 เรื่อง "มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และในเวลา 10.30น. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้อาวุโสเข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณสกล พันธุ์ยิ้ม

ช่วงบ่าย มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล โดยปีนี้ คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับรางวัล "อาจารย์ตัวอย่าง" ของสภาคณาจารย์ประจำปี 2561 รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทิมโมนี เฟลเกล ผลงานกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตวัสของกุ้งในเซลล์เพาะเลี้ยงของแมลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนก ตินิกุล นางสาวกิติมา ศรีสง่า ผลงานองค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีนที่ติดสี (Prestrained Protein Marker) ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ประจำปี 2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะงานด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จามร สมณะ ข้าราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักษณะงานด้านวิชาการ นางสาวสมบัติ สิงหาแก้ว ข้าราชการ ตำแหน่งระดับปฏิบัติการและชำนาญการ นางปรานอม ภูชฎาพิรมย์ และนางสาวสายพิณ ทองพัด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป นายอภิกุล สายทองดี ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ และนางสัมฤทธิ์ สูติ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพถ่าย : นางสาวสปัน เสถียรกิจ, นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว: นางสาวเกตน์นิภา บุญส่งนาค
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวนุชสรา บุญครอง