logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2556

 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 (Science Project Exhibition : SciEx2013)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษากล่าวเปิดงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน "Science Project Exhibition"จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Sustainable Approaches for Invasive Pest Control: from a Senior Project to Genetics then System Biotechnology for ASEAN" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินดา ธนะภูมิ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงและนำเอาแมลงที่เลี้ยงไปปล่อยเพื่อทำให้เกิดทำให้ผลผลิตที่มากขึ้น จากนั้นเป็นการบรรยาย Shot Talk Presentation เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ละคนถ่ายทอดออกมาอย่างสนุกสนาน และเข้าใจง่าย โดยนักศึกษาทุกคนถูกจำกัดด้วยเวลาในการพูดถึงผลงานตัวเองภายใน 3 นาทีเท่านั้น จำนวนผลงานที่นักศึกษาแสดง ทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าจำนวน 11 โครงการ และช่วงบ่าย จำนวน 11 โครงการ และการบรรยาย Plenary Talk โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 6 โครางงาน นำเสนอโครงงานละ 10 นาที นักศึกษาทุกคนที่อยู่ภายในห้องบรรยาย ต่างอยู่ภายใต้บรรยากาศของความสุข ร่วมกันแสดงความยินดีแก่เพื่อนร่วมรุ่นของตนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดัน เป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ใหม่ทุกคนก้าวออกจากรั้วคณะวิทยาศาสตร์ไปอย่างภาคภูมิและพร้อมจะเดินหน้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีของสังคมสืบไป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ นำเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งหมดกว่า 200 บอร์ด มาร่วมจัดแสดงโดยรอบตึกกลม และบริเวณทางเดินเฟื่องฟ้า ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปี 4 ได้สร้างความน่าประทับใจให้เกิดกับประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล แก่ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่แนบท้ายข่าวนี้ อีกหนึ่งความทับใจแก่ศิษย์และอาจารย์ก็คือพิธีปัจฉิมโอวาท โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา อีกหนึ่งความประทับใจแก่ศิษย์และอาจารย์ คือพิธีปัจฉิมนิเทศ ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น

>>  สรุปรางวัลนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 (The 14th Science Project Exhibition)