logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2554

 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (SciEx2011)

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 น. ณ หน้าทางขึ้นห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 และเมื่อถึงเวลาประมาน 08.45 น. ศ. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานภายในห้องบรรยาย L01 และกล่าวเปิดงาน จากนั้นจึงเป็นการนำเสนอโครงงานวิจัยดีเลิศใน Plenary Session 2 โครงงาน  โดยคนแรกคือนางสาวจิราวัส สอนคม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนจากคณะขณะศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3ไปทำงานวิจัยระยะสั้นที่ International Center for Biotechnology มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การคัดเลือกและศึกษาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียจากแอกทีโนมัยซิส ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในปัจจุบันยาที่ปฏิชีวนะที่คนทั่วไปได้รับมักจะมีฤทธิ์ดื้อยา เพื่อมองหาสารตัวใหม่ ซึ่งสกัดได้จากธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การค้นพบยาชนิดใหม่ จากนั้นเป็นการนำเสนอโครงงานโดยนายณัชพล ปุญญะยันต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการทุน พสวท. จากภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวิจัยที่นำเสนอคือเรื่อง การใช้ HKUST-1 เป็นแม่แบบระดับนาโนสำหรับสารประกอบอะลาเนทของโลหะลิเธียมและโซเดียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บแก๊สไฮโดรเจน โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็ง เพราะเป็นรูปแบบการจัดเก็บได้ในขนาดเล็กที่สุด ต้องพัฒนาวัสดุเพื่อลดอุณหภูมิในการเผาไหม้เป็นพลังงานทั้งนี้นักศึกษาทั้งสองคนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล

เมื่อจบการนำเสนอโครงงานวิจัยดีเลิศจากนักศึกษาทั้ง 2 แล้ว เป็นการนำเสนอโครงงานวิจัยแบบบรรยาย ภายในห้องประชุมต่างๆ แยกตามสาขาวิชา ซึ่งมีเอกสารกำหนดการ เวลา รายชื่อของหัวข้อเรื่องโครงงาน และสถานที่บรรยายให้กับผู้มาลงทะเบียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับชม รับฟังตามที่ตนสนใจ ทั้งนี้ในงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อนำรูปแบบไปจัดงานในลักษณะเดียวกันที่มหาวิทยาลัยบูรพาในปีต่อๆ ไปด้วย

ในขณะเดียวกันด้านนอกห้องบรรยาย ก็มีบอร์ดโปสเตอร์นำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด จาก 6 ภาควิชาภายในคณะวิทย์ฯ และยังมีบอร์ดของนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลรามาฯ ทั้งหมดกว่า 300 บอร์ด มาร่วมจัดแสดงโดยรอบตึกกลม และบริเวณทางเดินเฟื่องฟ้า

ภายหลังจากการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้นแล้ว จึงเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และมอบรางวัล เริ่มจากการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคน ผ่านผู้แทนของภาควิชาจาก ศ. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี ตามด้วยรางวัลที่มอบให้กับผู้นำเสนอแบบบรรยาย คือ รางวัลดีเด่น จากห้อง L02 เป็นนักศึกษาจากภาควิชาเคมี นางสาวฑิฆัมพร ล้วนเลิศ ห้อง L03 จากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ และนางสาวปวีณา ตระกุลลีวัฒนา ห้อง L04 จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาววรวรรณ สอนคม ห้อง L05 จากภาควิชาชีววิทยา นายปิยพงศ์ แฮดพนัส และห้อง K102 จากภาควิชาเคมี นางสาวอภิญญา มัดวานิช และรางวัลดีเลิศ ห้อง L02 จากภาควิชาเคมี นายปุณยวัจน์ ประทีปรัตน์ ห้อง L03 จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวศุภสุดา อัศวจารุวรรณ ห้อง L04 จากภาควิชาชีววิทยา นางสาวกิตติยา อิสลาม ห้อง L05 จากภาควิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ นางสาวชัชวาล เย็นอาคาร และห้อง K102 จากภาควิชาฟิสิกส์ นายรุจิภาส บวรทวีปัญญา

จากนั้นเป็นการมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ แยกออกเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยแยกเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลโปสเตอร์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพรางวัลระดับดี ได้แก่ นางสาวปรางใส เที่ยงตรง ภาควิชาคณิตศาสตร์ นางสาวพรนภัส วิชานนะณานนท์ ภาควิชาเคมี และนายจรูญ สินสวัสดิ์มงคล ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีวภาพรางวัลระดับดี ได้แก่ นางสาวสริสา ณ ป้อมเพ็ชร์ ภาควิชาชีววิทยา นายณัฐพล อัตถทิพพหลคุณ จากวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายณัฐพล ทัศนสุวรรณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ รางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น ผู้ได้รับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพรางวัลระดับดีเด่น เป็นนักศึกษาจากภาควิชาเคมีทั้งหมด ได้แก่ นางสาวภาวิณี จิตรตั้งประเสริฐ นางสาวอัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล และนางสาวธนาภรณ์ ฉันทโรจน์สกุล ร่วมกับนางสาวปรียาภรณ์ วงษ์สมบูรณ์ สาขาวิชาชีวภาพรางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฏฐภักดิ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นายภัทรพงษ์ พลเสน ภาควิชาชีววิทยา และนายพิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล จากวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรางวัลโปสเตอร์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพรางวัลระดับดีเลิศ ได้แก่ นายพีรวัฒน์ เสรีวัฒนนุกูล ภาควิชาคณิตศาสตร์ และนายธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลระดับดีเลิศ ได้แก่ นางสาวกุลธิดา จูฑามาตย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนายวิเศษ บำรุงวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา และรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ดีเลิศ เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอด 4 ปีที่เรียนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการบำเพ็ญประโยชน์กับชุมชน และเป็นผู้มีความประพฤติดี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือ นายภัทรพงษ์ พลเสน จากภาควิชาชีววิทยา ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น SC50 นักศึกษาทุกคนที่อยู่ภายในห้องบรรยาย ต่างอยู่ภายใต้บรรยากาศของความสุข ร่วมกันแสดงความยินดีแก่เพื่อนร่วมรุ่นของตนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดัน เป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ใหม่ทุกคนก้าวออกจากรั้วคณะวิทยาศาสตร์ไปอย่างภาคภูมิและพร้อมจะเดินหน้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีของสังคมสืบไป