logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2553

 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) L 01 ศ. ศกรณ์  มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11”  มีใจความสำคัญที่ท่านคณบดีได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “การเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้ออกสู่สาธารณชนให้ได้รับรู้ การฝึกฝนในการนำเสนอผลงานแบบบรรยายหรือ บอกเล่าผลงานผ่านโปสเตอร์ เกี่ยวกับผลงานที่เราทำว่าดีอย่างไร เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งคณะฯ ให้การส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งนี้ นับเป็นก้าวแรกของการเป็นนักวิทยาศาสตร์” จากนั้นเป็นการบรรยายโดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 2 โครงงาน คือ โครงงานออยเลอเรียนกลูกราฟ ของนายวีรภาส  บุญทอง จากภาควิชาคณิตศาสตร์ และ โครงงาน เทคนิค Fluorescent Duplex PCR สำหรับการตรวจหาร่องรอยกัญชา ของ น.ส.อาภาพร  สุทธิพัฒนสมบุญ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์  ซึ่งทั้งสองทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปี 4 ได้สร้างความน่าประทับใจให้เกิดกับประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล แก่ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์โดยสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่แนบท้ายข่าวนี้ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัล “นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท แก่นายชาคริต  พงษ์กิตวณิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่คณะฯจัดให้มีรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดีเลิศ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม และความประพฤติ ในขณะที่เป็นนักศึกษาของคณะฯ  อีกหนึ่งความทับใจแก่ศิษย์และอาจารย์ก็คือพิธีปิดเริ่มจากท่านคณบดีได้ให้ปัจฉิมโอวาท ผศ.เทียนทอง ทองพันชั่ง เป็นผู้แทนคณาจารย์ กล่าวอวยพร   คณาจารย์ของคณะฯ มอบของที่ระลึกของคณะฯ และของสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ แก่นักศึกษา จากนั้นเป็นเสียงเพลงคนเก่งคนดีจากคณาจารย์ที่ร้องจากใจเพื่อลูกศิษย์ ซึ่งก็ทำให้หลายคนน้ำตาคลอ นายชาคริต  พงษ์กิตวณิชกุล นายกสโมสรนักศึกษา เป็นผู้แทนนักศึกษา กล่าวขอบคุณ ปิดงานด้วยการร่วมรับประทานอาหาร และฟังเพลงจากวงดนตรีของชมรมสบายๆ จากนักศึกษาของคณะฯ