logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

มหิดลแถลง..พร้อมรับการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 –14.30 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม องค์กรพันธมิตรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวในโอกาสประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตนะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดลมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และพร้อมเต็มที่ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการหลัก การแข่งขันเคมีโอลิมปิกในครั้งนี้เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และเป็นการแสดงการยอมรับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยในเวทีวิชาการระดับโลกโดยมี 4 ตัวแทนเด็กไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ นายบวรทัต บุญรักษ์ และนายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวริศ จันทรานุวัฒน์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวอภิสรา กวียานันท์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข่าวจากแหล่งอื่นๆ

 

สยามรัฐ: ไทย ยันพร้อมเต็ม 100 ต้อนรับเยาวชน 76 ชาติ ร่วมแข่งขัน "เคมีโอลิมปิกนานาชาติ" 

บางกอกทูเดย์: "ประเทศไทย" ยืนยันความพร้อมเต็มที่ 100% ต้อนรับเยาวชนจาก 76 ชาติ เข้าร่วมแข่งขัน "เคมีโอลิมปิกนานาชาติ"

สนุก ออนไลน์: ไทยพร้อมเต็ม 100 เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกนานาชาติ

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร