logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

หน่วยศิลปกรรม งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์ หัวหน้าหน่วยศิลปกรรม นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ หลักสูตร งานด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์ หน่วยโทรทัศน์ศึกษา หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์ หน่วยกราฟิก หน่วยเสียงและอุปกรณ์โสต ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการสื่อสารองค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์ หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รองหัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์และผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา รวมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร