logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2551

 

การบรรยาย เรื่อง "จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3"

โดย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี