logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วม "โครงการสนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม" โดยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกปี 2560 ครั้งที่ 2 ปี 2561 และครั้งล่าสุด วันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในกิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 40 คน โดยมีวิทยากร คือ รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา และผู้ช่วยวิทยากร คือ ผศ. ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์ จัดกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างตั้งใจ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้ STEM ให้ได้มากที่สุด โดยประกอบไปด้วยกิจกรรม Inspiring Science Show, Learning Outcomes โดยที่นักเรียนสามารถอธิบายถึง STEM และ S-T-E-M รวมทั้งการพัฒนาทัศนคติและทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีของ STEM และ 21th Century, กิจกรรม Learning Experiences เน้นกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ Game-based learning เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม กิจกรรมการทดลอง : การไทเทรต (Titration), กิจกรรมการทดลอง : การใช้อุปกรณ์ในการดูสเปกตรัมของแสง (Spectroscope) และ Walk Rally-LAB Tour

ข้อมูลจาก หน่วยพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สรุปข่าวโดย : นายณัฐกรณ์ วันนิตย์
ภาพกิจกรรมโดย นายรัฐพล เสริมสุข
ตรวจสอบโดย รศ. ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

เว็บมาสเตอร์ : นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม