logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 7

งานบริหารและธุรการ จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 7 หัวข้อ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข เมื่อใจเบิกบาน คนก็สำราญ งานก็มีประสิทธิภาพ โดยพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน

ภาพถ่าย : นายมานะ ไผ่มณี, นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว: นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

เว็บมาสเตอร์ : นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม