logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา
การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการร่วมลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา การวิจัยและด้านการบริการวิชาการในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ โดยมีตัวแทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกันเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ ภายในงานได้มีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จัดแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดแสดงงานวิจัยจาก อาจารย์ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมงาน

ภาพถ่าย : นางสาวสปัน เสถียรกิจ
เขียนข่าว: นางสาวเกตน์นิภา บุญส่งนาค

เว็บมาสเตอร์ : นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม