logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 ฮูลาฮูล่า อะโลฮ่า ทะเลรักษ์โลก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 ฮูลาฮูล่า อะโลฮ่า ทะเลรักษ์โลก ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมจาก 9 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

เวลา 13.00 น. เมื่อขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่พิธีการบริเวณสนามข้างอาคารเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ก่อนเริ่มการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 7 เกมส์ ประกอบด้วย เกมส์ป.ปลานั้นหายาก เกมส์วิ่งผลัดห่วงยาง เกมส์ลูกโป่งสามัคคี เกมส์ทะเลเรียกพี่ เกมส์ Banana Boat เกมส์แชร์บอลชายหาด และเกมส์เซ็งเป็ด!!! โดยในเกมส์ป.ปลานั้นหายาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ลงไปเล่นเกมส์ร่วมกับผู้บริหารของทางคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รางวัลเหรียญทองแดง ในเกมส์ป.ปลานั้นหายาก รางวัลเหรียญทองในเกมส์ลูกโป่งสามัคคี และได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองเชียร์อีกครั้ง ด้วยพลังความสามัคคีของชาวคณะวิทย์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ตลอดการแข่งขัน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมกันจับมือเป็นวงกลมและร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม โดยพิธีปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไทครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ส่งต่อธงให้กับคณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานต่อไป

ภาพถ่าย : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว: นางสาวเกตน์นิภา บุญส่งนาค
ตรวจสอบโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ